W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyjątkami ściśle wynikającymi z przepisów, jak np. czas dyżuru), w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.

Jak wskazuje art. 129 k. p. czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144 k.

Zatrudniając osobę niepełnosprawną należy pamiętać, że osoby te mogą korzystać z pewnych uprawnień i ulg związanych z zatrudnieniem, które wynikają z polskiego prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych. Przedstawimy kilka kluczowych aspektów dotyczących czasu pracy pracowników niepełnosprawnych.

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego w Polsce jest regulowany przez te same przepisy prawne dotyczące ogólnego czasu pracy, które obowiązują wszystkich pracowników, oraz uzależniony jest od orzeczonego stopnia niepełnosprawności i wynosi:

  • maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo – w odniesieniu do osób o lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo –osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • dodatkowa, 15 minutowa przerwa dla pracowników.

Należy pamiętać, że tzw. pełnym etatem dla pracownika o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jest zatem 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Wskazane normy dzienne i tygodniowe są normami „sztywnymi”, a nie przeciętnymi.

Poza czasem pracy, zatrudnianie osób z orzeczoną niepełnosprawności wiąże się z innymi dodatkowymi obostrzeniami.

Bez względu na stopień niepełnosprawności pracownicy niepełnosprawni nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Od zasady tej są jednak pewne wyjątki:

  • do osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu
  • w sytuacji gdy, na wniosek niepełnosprawnego pracownika lekarz medycyny pracy lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (koszty tych badań ponosi pracodawca). Koniecznym jednak elementem jest wniosek zatrudnionej osoby.

Ważne jest, aby pracodawca i pracownik niepełnosprawny współpracowali, aby ustalić odpowiednie warunki pracy i czasu pracy, które uwzględnią indywidualne potrzeby pracownika. Jeśli chcą Państwo rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu czasu pracy, zapraszamy do udziału w szkoleniu, prowadzonym przez Panią Katarzynę Smulczyk 21 lipca nt.: „Praktyczne zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów pracowników”.

Podczas zajęć w sposób praktyczny omówione zostaną prawidłowe zasady planowania i rozliczania czasu pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki do prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy, oraz odpowiedzi na różne trudne pytania, w tym:

  • Jak uniknąć nieprawidłowości w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy?
  • Jak prawidłowo tworzyć harmonogram czasu pracy dla pracowników?
  • Jak ewidencjonować czas pracy?
  • Jak rozliczać czas pracy w przypadkach szczególnych?

Szkolenie odbędzie w formule online z możliwością zadawania pytań trenerowi. Zapraszamy!