Podatek VAT w jst. Zmiany w 2020 i 2021 roku, JPK VAT, raportowanie schematów, odliczanie, księgowanie podatku w praktyce - KURS trzydniowy: 23, 24, 27.11.2020

Cele i korzyści

• Podczas 3 dni szkoleniowych uzyskają lub usystematyzują Państwo wiedzę, pozwalającą na sprawne realizowanie zadań związanych z podatkiem VAT.

• Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego rozliczania i księgowania podatku VAT w jednostce.
• Przedstawienie aktualnych problemów dotyczących odliczania i korekty podatku VAT, w tym wpływu aktualnych i planowanych zmian.
• Analiza konkretnych przypadków dotyczących prawidłowego odliczania podatku naliczonego.
• Omówienie problematyki raportowania schematów podatkowych, przedstawienie przykładów okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują i nie powodują obowiązku raportowania, terminów i sposobów raportowania. Analiza wewnętrznej procedury MDR.
• Przygotowanie uczestników do prawidłowego ewidencjonowania rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VAT na poziomie jednostki organizacyjnej oraz na poziomie jst, jako zcentralizowanego podatnika.
• Omówienie prezentacji rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VAT w sprawozdawczościJST i jej jednostek organizacyjnych.
• Przedstawienie rozwiązań centralizacyjnych pomiędzy jednostkami budżetowymi a jst, wskazanie możliwych wariantów ewidencji księgowej z tytułu rozrachunków VAT jst z jednostkami budżetowymi i Urzędem Skarbowym.

Wskazanie:
• w jakich terminach należy odliczać podatek VAT?
• jakie są zasady wystawiania faktur do paragonów?
• jak wygląda kwestia odwrotnego obciążenia?
• kiedy i na jakich zasadach korzystamy z współczynnika proporcji?
• jak obliczyć współczynnik preproporcji?
• jak prawidłowo dokonywać korekty rocznej?
• jak należy prowadzić ewidencję VAT po zmianach?
• jakie dane obejmują nowe deklaracje VAT?
• jak poprawnie raportować schematy podatkowe?
• czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich?
• jakie są rodzaje schematów?
• jakie są sankcje karno - skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie?
• jakie są modele rozwiązań centralizacyjnych pomiędzy jednostkami budżetowymi a jst?
• jak transferować przepływy finansowe pomiędzy jednostkami budżetowymi a jst, związane z rozliczeniami z tytułu VAT.

Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień podatku od towarów i usług, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zespół prowadzący kurs to doświadczone osoby, biegłe w tematyce podatku VAT, znające specyfikę samorządu w zakresie jego rozliczania i księgowania. 
 

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I i II:

AKTUALNE PROBLEMY PODATKOWE W JST i ZMIANY 2020/21- ODLICZENIE I KOREKTA PODATKU VAT; JPK VAT; RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH


1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:

 • wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT.

2. Odliczenie podatku naliczonego:

 • omówienie podstawowych warunków odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi,
 • analiza konkretnych przypadków (działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem wydarzeń otwartych, świadczenia dla pracowników),
 • określenie terminów odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych i transakcji międzynarodowych,
 • rozliczenie faktur korygujących,
 • zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa,
 • zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku,
 • prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

3. Wpływ na odliczenie podatku aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT:

 • faktura do paragonu, a odliczenie VAT – nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
 • split payment i jego wpływ na odliczenie VAT,
 • nowe zasady dotyczące odwrotnego obciążenia, wykreślenie podatnika z rejestru, zmiany w zasadach rejestracji – dodatkowe.

4. Weryfikacja dostawcy – w jaki sposób wytyczne Ministerstwa Finansów powinny zostać wdrożone przez szkoły wyższe?
5. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji:

 • zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
 • zasady wyliczania proporcji – jak ustalić obrót roczny? Czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu? 
 • kwalifikowanie dotacji, 
 • transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji,
 • zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.

6. Tzw. współczynnik preproporcji:

 • kto jest zobowiązany do obliczania preproporcji?Sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych, podmiotów uzyskujących dotacje, fundacji oraz jednostek samorządy terytorialnego, uczelni i innych podmiotów dotowanych z budżetu państwa,
 • jak obliczać preproporcję? Czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
 • czy preproporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?
 • dotacje uwzględniane w obliczeniu preproporcji przez jst,
 • moment wydatkowania dotacji, a konieczność uwzględnienia jej w preproporcji.

7. Korekta roczna:

 • weryfikacja współczynnika proporcji i preproporcji, właściwa deklaracja podatkowa,
 • obowiązkowe korekty przy realizacji inwestycji,
 • zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty,
 • korekta w przypadku zakupu nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania.

8. Deklaracja i ewidencja VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT):

 • nowe deklaracje VAT – forma składania i zakres danych,
 • składanie informacji podsumowujących,
 • zasady prowadzenia ewidencji VAT po zmianach,
 • część ewidencyjna pliku JPK – deklarowanie MPP, GPT, procedury szczególne,
 • część deklaracyjna pliku JPK – deklarowanie transakcji objętych MPP,
 • składanie korekt deklaracji,
 • odpowiedzialność za błędy.

9. Wstęp do raportowania schematów podatkowych:

 • podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR,
 • objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień),
 • cel wprowadzenia nowych regulacji,
 • okres obowiązywania nowych regulacji (w tym retrospektywny skutek przepisów dotyczący 2018r.),
 • czy obowiązek raportowania dotyczy wszystkich przedsiębiorców?

10. Zakres przedmiotowy raportowania:

 • definicja uzgodnienia,
 • definicja i rodzaje schematów podatkowych – krajowe, transgraniczne, standaryzowane,
 • definicja kryterium głównej korzyści podatkowej,
 • definicja kwalifikowanego korzystającego,
 • przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania - bieżące doradztwo podatkowe, audyty i przeglądy, szkolenia, składanie deklaracji podatkowych, sporządzanie objaśnień podatkowych,
 • przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które powodują obowiązek raportowania.

11. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki:

 • kim jest promotor? Kim jest korzystający? Kim jest wspomagający?
 • czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
 • członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
 • pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?

12. Terminy i sposób raportowania:

 • terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz,
 • sposób i forma raportowania,
 • tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji,
 • sankcje karno - skarbowe za brak raportowania lub nieterminowe raportowanie, a także inne czyny związane z raportowaniem zagrożone odpowiedzialnością karną – skarbową.

13. Zakres raportowanych informacji do Szefa KAS:

 • wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie,
 • opis uzgodnienia,
 • informacja o znanych celach,
 • szacownie korzyści podatkowej,
 • opis czynności służących realizacji uzgodnienia,
 • informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu.

14. Wewnętrzna procedura MDR.


DZIEŃ III.

EWIDENCJA KSIĘGOWA VAT ORAZ ZASADY WYKAZYWANIA W SPRAWOZDAWCZOŚCI ROZRACHUNKÓW Z TEGO TYTUŁU NA POZIOMIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ I NA POZIOMIE JST


1. Podstawy prawne.
2. Warianty organizacji rachunkowości z tytułu rozliczeń centralizacyjnych z jednostkami:

 • w księgach organu,
 • w księgach urzędu.

3. Modele rozwiązań centralizacyjnych pomiędzy jednostkami budżetowymi a jst i ich konsekwencje:

 • przekazywanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupu,
 • przekazywanie jednostkowych deklaracji VAT-7,
 • przekazywanie jednostkowych rejestrów sprzedaży i zakupu wraz z jednostkową deklaracją VAT-7,
 • przekazywanie jednolitych plików kontrolnych JPK.

4. Omówienie możliwych wariantów ewidencji księgowej z tytułu rozrachunków VAT jst z jednostkami budżetowymi i Urzędem Skarbowym.
5. Omówienie ewidencji księgowej związanej ze split paymentem.
6. Niezbędna dokumentacja do procesu centralizacji. Procedury podatkowe:

 • zakres merytoryczny,
 • ujednolicenie stawek dla jednostek realizujących identyczne czynności opodatkowane, 
 • ujednolicenie zasad fakturowania, 
 • zawierania umów,
 • ujednolicenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT,
 • określenie zasad dotyczących wskaźnika i prewspółczynnika itp.,
 • harmonogram przekazywania dokumentów (rejestrów, deklaracji jednostkowych, korekt itp.),
 • harmonogram przekazywania środków pieniężnych w tym środków wygenerowanych tzw. split paymentem,
 • określenie procedur „wyjątkowych” (generujących zaległości podatkowe).

7. Przepływy finansowe pomiędzy jednostkami budżetowymi a jst związane z rozliczeniami z tytułu VAT:

 • transfer kwot VAT-u należnego,
 • transfer kwot „per salda” VAT-u należnego i naliczonego,
 • transfery na przełomie roku (31.12),
 • transfery środków zgromadzonych w ramach split paymentu.

8. Omówienie sposobu prezentacji rozrachunków z tytułu podatku od towarów i usług VAT-u przez jst i jej jednostki organizacyjne:

 • w sprawozdawczości budżetowej,
 • w sprawozdawczości z operacji finansowych,
 • w sprawozdawczości finansowej.

9. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, odpowiedziani za rozliczanie podatku VAT w jednostce, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

DZIEŃ I i II :

Praktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych.

DZIEŃ III:
Księgowa, pedagog, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Studium Masters of Business Administration (MBA) oraz studiów podyplomowych z rachunkowości. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999r. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego.

zwiń
rozwiń