• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania placówek oświatowych, ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

https://www.facebook.com/KluczKompetencji/

Kujawsko - Pomorskie Biuro FRDL w Bydgoszczy realizuje projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” w ramach programu PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt prowadzony jest przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2020 r.

W ramach projektu prowadzone są cykle szkoleniowe dla 10 grup szkoleniowych w okresie marzec-wrzesień 2019 roku dla 170 uczestników/uczestniczek.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Rekrutacja objęła 10 edycji szkoleń:

 • szkolenia w Bydgoszczy: 4 grupy,
 • we Włocławku: 4 grupy,
 • w Ciechanowie: 2 grupy.

Bez sukcesu zakończyły się działania rekrutacje w województwach: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie. Liczba zgłoszeń nie pozwoliła uruchomić szkoleń w tych województwach. Przedstawiciele z tych województw zdecydowali się na udział w szkoleniach oferowanych ww. miejscach.

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

 • kompetencje cyfrowe (TIK);
 • kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
 • umiejętności porozumiewania się w językach obcych;
 • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;
 • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie;
 • wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.

W ramach projektu zaoferowane zostały:

 • szkolenia stacjonarne - 70 godz. na dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
 • szkolenia e-learningowe 20 godz. stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
 • doradztwo: po 18 godz. doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnika/uczestniczkę;
 • sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r. - 7 sieci doskonalenia;
 • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy, start 24.08.2019 r., kolejne wg. zapotrzebowania - ostatnie w kwietniu 2020 r.;
 • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne i merytoryczne;
 • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne; przeprowadzenie pod okiem doradcy, przez okres minimum 7 miesięcy, procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego:
Aneta Pierzchała-Tolak
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
tel. 606 398 203