Instytucja samorządu terytorialnego na Węgrzech cieszy się dużym zaufaniem obywateli. Tendencje te są rosnące pomimo faktu, że węgierska konstytucja nadaje prymat zasadzie centralizacji władzy. 

W odniesieniu do samorządu terytorialnego mamy na Węgrzech do czynienia ze zmniejszeniem zakresu jego kompetencji. Deklarowana decentralizacja jest faktycznie recentralizacją, a więc trendem następującym po okresie decentralizacji, w którym powraca się do odgórnego zarządzania.

Również ustawa samorządowa z 2011 roku potwierdza podporządkowaną wobec państwa rolę samorządów wskazując, że powinny one funkcjonować jako część organizacji państwa, a zatem nie społeczeństwa. 

O tym, jak zorganizowane są gminy i województwa na Węgrzech, a także, jakie są kierunki kształtowania się instytucji samorządowych – pisze prof. Sebastian Kubas z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zachęcamy do zapoznania się z jego analizą. 

Publikowany artykuł to wprowadzenie do tematu samorządu terytorialnego na Węgrzech, w przyszłym tygodniu opublikujemy tekst na temat wyborów samorządowych w Budapeszcie.