Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędniczej wg przepisów z 2021 roku

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie spotkania omówione zostaną wszystkie przepisy kolejnych wersji „tarcz antykryzysowych”, mające wpływ na pracę urzędów gmin w zakresie wydawania zezwoleń i naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Omówiona zostanie ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159), która weszła w życie 26 stycznia 2021 r. i pozwala radom gmin na uchwalanie ulg dla przedsiębiorców prowadzących gastronomiczną sprzedaż alkoholu. Wskażemy najczęstsze przypadki, na jakie urzędnicy napotykają w swojej codziennej pracy, dotyczące wydawania zezwoleń i pobierania opłat. Szkolenie powinno pomóc w rozwiązaniu wielu wątpliwości natury interpretacyjnej, które pojawiają się w trakcie stosowania przepisów ustawy. W szczególności omówiona zostanie procedura wydawania i cofania zezwoleń, problematyka naliczania opłat oraz najnowsze orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z przepisami w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, jako zadania własnego gmin.
 • Omówienie zasad wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle przepisów obowiązujących podczas epidemii koronawirusa.
 • Poznanie procedury wydawania i cofania zezwoleń, problematyki naliczania opłat oraz najnowszego orzecznictwa.
 • Wskazanie najczęstszych problemów dotyczących wydawania zezwoleń i pobierania opłat.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne problematyki zezwoleń na sprzedaż alkoholu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, uchwały rady gminy wydane z upoważnienia ustawy: limitowa i zasady usytuowania.
 2. Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku (w tym: rodzaje tytułów prawnych, Sanepid – decyzja czy zaświadczenie), procedura administracyjna, limit i zasady usytuowania – jak je badać, uzyskanie opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu pod rządami przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Tarcze antykryzysowe – przepisy obowiązujące aktualnie – pomoc dla przedsiębiorców na podstawie ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 4. Nowelizacja KPA i praktyczne zastosowanie nowych rozwiązań podczas wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – nowe obowiązki urzędu, zmiany w dokumentach urzędowych.
 5. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych a obowiązki wynikające z RODO.
 6. Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i jej wpływ na zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 7. Ustawa z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (tzw. „ustawa o małpkach”).
 8. Pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót alkoholem: Jak prawidłowo naliczyć wysokość opłaty i dokonać podziału na raty, zwrot opłaty, forma naliczenia opłaty.
 9. Inne rodzaje zezwoleń na sprzedaż alkoholu: jednorazowe, cateringowe, na wyprzedaż, sprzedaż przez internet.
 10. Cofanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: przesłanki do wszczęcia, procedura cofania, orzecznictwo. 
 11. Warunki sprzedaży alkoholu i ich przestrzeganie przez przedsiębiorców. Działalność tzw. ogródków piwnych w świetle obowiązującego prawa.
 12. Inne rodzaje postępowań dot. zezwoleń: Jak wygasić zezwolenia, jak dokonać zmiany w zezwoleniu.
 13. Kontrole punktów sprzedaży alkoholu w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców: wymagane dokumenty, prawa i obowiązki przedsiębiorców, tryb i przebieg kontroli, kontrola oświadczeń.
 14. Dyskusja, wymiana doświadczeń. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 15 września 2021 r.