• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencja finansowo-księgowa podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy na szkolenie poświęcone ewidencji księgowej podatku VAT z uwzględnieniem aktualnych zmian. Omówione zostaną zasady księgowania i rozliczania podatku VAT w jst. Najlepsze szkolenia z VAT tylko w FRDL.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć zostanie kompleksowo przedstawiona problematyka rozliczania i księgowaniu podatku VAT. Omówimy zasady księgowań i rozwiązań organizacyjnych w sferze podatku VAT w JST i jednostkach podległych ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Szkolenie swoim zakresem ma za zadanie pomóc zweryfikować swoje stanowisko z zakresu ewidencji księgowej podatku VAT ze stanowiskiem instytucji kontrolnych takich jak np. RIO, MF. Omawiane zagadnienia zostaną poparte licznymi praktycznymi przykładami tak by były przydatne w codziennej, niełatwej pracy osób zajmujących się tematem będącym przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w przedmiocie różnych, często trudnych sytuacji spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w JST i jej jednostkach podległych w zakresie rozliczania i księgowania podatku VAT.
• Poznanie istoty oraz zadania prawidłowo i szczegółowo opracowanych przepisów wewnętrznych w celu jednolitego i uporządkowanego procesu centralizacji VAT w JST.
• Poznanie zasad jak prawidłowo i zgodnie ze stanowiskiem MF i RIO prowadzić ewidencję księgową oraz sporządzić sprawozdania finansowe z uwzględnieniem ewidencji podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie przepisów ustawowych, rozporządzeń oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, KRRIO, RIO wprowadzanych w latach 2017 - 2022 a ich wpływ na zasady ewidencji księgowej, kwalifikowania dochodów, wydatków oraz odliczeń podatku VAT.
2. Centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce budżetowej i zakładach a wpływ na sposób rozliczania.
3. Planowanie i rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto – brutto.
4. Rozliczanie podatku VAT scentralizowanego na poziomie urzędu czy organu.
5. Moment podatkowy w podatku VAT a zasada ujęcia zapisów w księgach rachunkowych.
6. Prowadzenie ewidencji księgowej w jst, jednostce budżetowej, zakładzie po centralizacji rozliczeń VAT – jeden rachunek, kilka rachunków - przykłady ujęcia w ewidencji księgowania poszczególnych operacji, przekazywania zapłaty podatku VAT do organu i z organu do US w tym:

• Funkcjonowanie konta 300 lub 225 lub innego do rozliczania podatku VAT.
• Planowanie i funkcjonowanie paragrafu 453 w zakresie zapłaty podatku VAT.
• Ewidencja księgowa VAT w urzędzie nie posiadającym wyodrębnionego rachunku bieżącego urzędu jako jednostki budżetowej.
• Ewidencja księgowa VAT w urzędzie, w którym wszystkie dochody są realizowane poprzez rachunek budżetu, a wydatki z rachunku bieżącego jednostki budżetowej.
• Ewidencja księgowa VAT w urzędzie, w którym dochody i wydatki objęte planem finansowym urzędu są realizowane z wykorzystaniem rachunku bieżącego jednostki.
• Ewidencja księgowa VAT w urzędzie jst wynikająca z czynności wykonywanych przez inne niż urząd jednostki budżetowe na rzecz jst jako podatnika VAT.
• Ewidencja księgowa VAT na podstawie informacji miesięcznych przedkładanych przez gminne jednostki budżetowe, dokonujące wpłat VAT na rachunek urzędu.
• Ewidencja księgowa w samorządowych jednostkach budżetowych innych niż urząd.
• Ewidencja księgowa VAT w samorządowych zakładach budżetowych.
• VAT należny wyższy od naliczonego, VAT naliczony wyższy od należnego –przekazywanie, zwrot i księgowanie w jst, jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych.
• VAT należny przekazywany w całości do rozliczenia – księgowanie.
• Podzielona płatność – funkcja konta VAT a wpływ na sposób rozliczenia, przekazywania do jednostki nadrzędnej oraz księgowania podatku VAT.
7. Podatek VAT w sprawozdawczości finansowej Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz Rb-N, Rb-ZN.
8. Aktualizacja zarządzeń, uchwał, zmiany w polityce rachunkowości, instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów - przykłady.
9. Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz wszyscy zainteresowani omawianą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 października 2022 r.