Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż lub likwidacja zbędnych zużytych lub uszkodzonych składników majątku w jsfp w 2022 po zmianach przepisów. Procedury i praktyka, najczęstsze nieprawidłowości

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Na jednostkach sektora finansów publicznych spoczywa obowiązek posiadania wyłącznie tych składników majątkowych, które są zdatne do użytku oraz faktycznie wykorzystywane do realizacji jej celów statutowych. Niestety, nadal w wielu jednostkach przechowuje się zbędne składniki majątkowe, te zużyte, uszkodzone lub takie, które zagrażają bezpieczeństwu, dlatego istotne jest posiadanie aktualnej wiedzy dotyczącej procedur postępowania z nimi, która zostanie dostarczona uczestnikom podczas proponowanego szkolenia. Prowadząca omówi właściwe zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, ze wskazaniem na te procedury, które dotyczą przeglądu składników kompletnych, zdatnych i przeznaczonych na potrzeby jednostki. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak należy właściwie postępować z rzeczowymi składnikami mienia ruchomego, które z różnych względów nie przynoszą już żadnych korzyści ekonomicznych jednostce, są zniszczone, zużyte, zbędne lub po prostu nie nadają się do dalszego wykorzystania. Udział w zajęciach będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków oraz wyeliminowaniu błędów i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do poznania właściwego postępowania dotyczącego gospodarowania rzeczowymi składnikami w jednostce z uwzględnieniem nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub likwidacji zbędnych, zużytych lub uszkodzonych składników majątku w jsfp w 2022 po zmianach przepisów.
 • Wskazanie odpowiedzialności kierownika i pracowników za gospodarowanie majątkiem jednostki i powierzone mienie.
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do właściwego gospodarowania majątkiem w jednostce. Przypomnienie: jak prawidłowo należy zewidencjować i zlikwidować zdejmowane ze stanu składniki zniszczone, zużyte, uszkodzone, przeterminowane lub postawione do nieodpłatnego przekazania innej jednostce.
 • Poznanie procedur z zakresu powoływania komisji, dokonywania okresowych przeglądów oraz sposobu postępowania w przypadku zbędnych lub zepsutych składników elektronicznych.
 • Zdobycie wiedzy na temat zasad prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w szczególności prawidłowego sposobu przeprowadzania likwidacji lub utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, wątpliwości i problemy, związane z tematyka dotyczącą  zdejmowania ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego przekazania w jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
 • Otrzymanie pakietu materiałów, w tym: przykładowych zarządzeń, regulaminów i wzorów niezbędnych druków, pomocnych w codziennej pracy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 2. Zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych, posiadanie oraz przegląd składników kompletnych, zdatnych i przeznaczonych na potrzeby jednostki.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki (także podległej) za gospodarowanie majątkiem jednostki, sposoby powierzania i rozliczania, przedstawienie odpowiedzialności materialnej.
 4. Odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych: sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 5. Kontrola majątku. Ewidencje, opisy na dokumentach źródłowych, znakowanie składników majątkowych oraz ich inwentaryzacja.
 6. Okresowe oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej statutowej działalności jednostki.
 7. Ustalenie procedur zdjęcia ze stanu składników zbędnych, zużytych, zniszczonych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników lub generujących wysokie nakłady.
 8. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej, komisji likwidacyjnej, komisji kasacyjnej, czy komisji wspólnej: powołanie, zasady działania, przykładowy regulamin, dokumentacja.
 9. Podstawa wyksięgowania z ewidencji składników majątkowych. Przykładowe księgowania.
 10. Fizyczna likwidacja składników: ewidencja, księgowania.
 11. Darowizna między samorządowymi jednostkami: wniosek, protokół zdawczo-odbiorczy, obieg dokumentów finansowo–księgowych.
 12. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 13. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw; jednostek oświaty, w tym szkół, przedszkoli, poradni; pomocy społecznej; urzędów pracy; instytucji kultury, sportu, itp.), odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję wyposażenia, pracownicy pionów finansowo-księgowych, kontrolerzy oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 listopada 2022 r.