Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po zmianie ustawy VAT od 1.01.2022 r. Rozliczenia finansowo-księgowe. Nieprawidłowości

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza dotycząca zagadnień prowadzenia rozliczeń opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w kontekście prowadzenia rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych. Podczas zajęć szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie udziału budżetu państwa w tych rozliczeniach oraz prezentację skutków stosowania ordynacji podatkowej do tych rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z planowaniem i wykonywaniem budżetu od 1 stycznia 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem pułapek, dotyczących opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz kwestii zmienianych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco, podczas szkolenia, wyjaśniać swoje problemy dotyczące tej problematyki.

zwiń
rozwiń
Program

1. Opodatkowanie przekształcenia, gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed 1.05.2004r. – przypis oraz podatek należny.
2. Opodatkowanie przekształcenia, gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione przed 1.05.2004r. – okres od 1.01.2019  do 31.12.2021r.  – przepisy przejściowe – co z zaległością w VAT?
3. Opodatkowanie przekształcenia, gdy użytkowanie wieczyste zostało ustanowione od 1.05.2004 do 31.12.2010r.– stawka 22% czy 23% od 1.01.2022r.– rozliczenie.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego (płatność) a moment wystawienia faktury (dostawa towaru)  – termin płatności a termin wystawienia faktury – co z podatkiem należnym na koncie 225 i jego rozliczeniem.
5. Podatek należny do rozliczenia w następnych okresach – analityka do konta 225 – zasady rozliczeń oraz prezentacja – rezerwy i ich prezentacja.
6. Dochody brutto – cały wpływ to dochód (wraz z podatkiem VAT) – podstawy prawne dla tego rozwiązania – udział BP w kwocie brutto.
7. Dochody brutto – podatek  VAT „w stu” albo doliczenie do opłaty – rozliczenie BP – podstawy prawne.
8. Dochody netto – udział BP w rozliczeniu opłaty.
9. Opłata za przekształcenie jako należność o charakterze cywilnoprawnym:
• termin przedawnienia,
• potrącenie,
• odsetki oraz 40 euro rekompensaty (czy to możliwe?),
• zastosowanie art.365 oraz 379 Kodeksu cywilnego (opłata jednorazowa wnoszona w ratach – czy to możliwe? – Tak, ale pod pewnymi warunkami).
10. Faktura i jej wystawienie – praktyczny problem przy zmianie zobowiązanego do wnoszenia opłaty za przekształcenie a dostawa towarów.
11. Ewidencja księgowa od 1 stycznia 2022 roku – pułapki księgowe.
12. Przychód na koncie 720/760 oraz należność na koncie 221/226 to nie to samo – czyli wprowadzanie przychodów przyszłych okresów na konto 840, gdy wszystko powinno być na 720/760.
13. Krótko i długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w pasywach związane z opłatą.
14. Windykacja – egzekucja administracyjna – jak bronić się przed egzekucją sądową mimo, że jest to należność o charakterze cywilnoprawnym.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialni za prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce, w szczególności za sprawozdawczość oraz planowanie, jak i pracownicy, odpowiedzialni za merytoryczny nadzór realizowanych zadań w sferze objętej szkoleniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m.in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 17 stycznia 2022 r.