Organizacja rachunkowości budżetowej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób przybliżymy uczestnikom zasady organizacji rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Podczas szkolenia omówimy elementy polityki rachunkowości, plan kont, ewidencję bilansową i pozabilansową. Przedstawimy także instrukcję inwentaryzacji oraz kontroli i obiegu dokumentacji finansowo-księgowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zasad organizacji rachunkowości budżetowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
 • Pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu stosowania wytycznych ustaw.
 • Wyjaśnienie występujących problemów interpretacyjnych, które są przedmiotem kontroli organów oraz wskazanie odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 • W materiałach znajdą Państwo wiele przydatnych, wzorcowych dokumentów.
 • Możliwość konsultacji problematycznych zagadnień z wykładowcą.
zwiń
rozwiń
Program

1. Polityka rachunkowości – zasady rachunkowości, w tym:

a. ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:

 • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym;
 • błędów z lat poprzednich;
 • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania;

b. prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,

c. zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych;

d. wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

2. Elementy obowiązkowe dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości.

3. Uproszczenia w zasadach (polityce) rachunkowości.

4. Pozostałe zapisy ujmowane w zasadach (polityce) rachunkowości.

5. Formalne uregulowanie dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości w JST, w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

6. Zakładowy plan kont:

a. ewidencja bilansowa,

 • opracowanie planu kont budżetu i jednostki,
 • opis zasad funkcjonowania kont,
 • dochody budżetu JST nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych,
 • określenie zasad prowadzenia ewidencji analitycznej,

b. ewidencja pozabilansowa.

7. Dokumentacja dodatkowa jako uzupełnienie zasad (polityki) rachunkowości.

8. Instrukcja inwentaryzacyjna.

9. Instrukcja kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

10. Konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych, w tym: pn.: „Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury” (wydawnictwo C.H.BECK-2019) oraz publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 25 czerwca 2021 r.