Przedawnienie w podatkach i opłatach

Ważne informacje o szkoleniu

Niektóre dochody podatkowe i publicznoprawne gmin ulegają przedawnieniu. Podczas szkolenia omówimy temat przedawnień podatków na wszystkich płaszczyznach: począwszy od przedawnienia obowiązku podatkowego, przez przedawnienie zaległości podatkowej, zarówno w odniesieniu do podatnika, osoby trzeciej czy spadkobiercy. Poddamy analizie przepisy wpływające na bieg terminu przedawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i stanu epidemii COVID-19 na przedawnienie zaległości. Wskażemy też nowe rozwiązania zawarte w Aplikacji e-TW informujące o upływie terminu przedawnienia. Prowadząca, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organie podatkowym, w jasny i przejrzysty sposób wskaże przepisy, praktykę ich stosowania oraz przedstawi najnowsze orzecznictwo z zakresu tematyki przedawnień.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej kwestii przedawnień w podatkach i opłatach lokalnych.
 • Zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących przedawnienia postępowania dochodów podatkowych i publicznoprawnych gmin i miast.
 • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wyjaśnienia wątpliwości w stosowaniu przepisów.
 • Poznanie aktualnego orzecznictwa.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. PRZEDAWNIENIE ORZEKANIA:

 • Ile lat wstecz może cofnąć się organ podatkowy, żeby wydać decyzję? 
 • Czy te same terminy obowiązują przy wydawaniu decyzji wymiarowych (nakazów zapłaty) i decyzji określających? 
 • Jaka jest konsekwencja w przedmiocie terminu płatności, przy wydawaniu decyzji za lata wstecz?
 • Czy termin płatności zobowiązania za lata wstecz, zawsze wynosi 14 dni od daty doręczenia decyzji? 

2. PRZEDAWNIENIE ZALEGŁOŚCI: 

 • Kto ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia? 
 • Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu przedawnienia? 
 • Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku? 
 • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat? 
 • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia? 
 • Jak liczyć okres przedawnienia? 
 • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia? Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia? 
 • Jak liczyć termin przedawnienia, gdy podatnik jest w upadłości? Co to znaczy, że środek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia? 
 • Jak ustalić datę zastosowania środka egzekucyjnego? 
 • Czy ten środek musi być skuteczny? Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił? 
 • Co zrobić, gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji? Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia? 
 • Co zrobić z zaległością przedawnioną? 
 • Nowe regulacje prawne nakazujące zawiadamiać o przedawnieniu zaległości w trakcie trwania egzekucji administracyjnej. 
 • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem? 
 • Najnowsze orzecznictwo w zakresie przedawnienia zaległości podatkowych w związku z COVID-19.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujący się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy, księgowi podatkowi, osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ekspert w dziedzinie dochodów jst, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant NIK Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca RIO, autor książek min.: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Dotacje z budżetów jst”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wielu czołowych wydawnictw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 15 czerwca 2022r.