Schematy podatkowe w jst

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie problematyki schematów podatkowych, w tym kryteriów ustawowych, taki schemat definiujących. Przedstawienie tych zagadnień ujmować będzie również specyfikę samorządu terytorialnego, w tym funkcjonowanie w strukturze organizacyjnej, obejmującej urząd jst oraz samorządowe jednostki oraz zakłady budżetowe. W trakcie webinarium omówione zostaną ustawowe obowiązki raportowania i wzajemnego informowania poszczególnych podmiotów uczestniczących w uzgodnieniach, a także zakres przekazywanych w ramach raportowania danych. Poruszone zostaną również kwestie wpływu charakteru rozliczeń należności publicznoprawnych na zakres przekazywanych wewnętrznie informacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

W toku szkolenia przedstawione zostaną propozycje rozwiązań z zakresu procedury wewnętrznej, regulującej wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie schematów podatkowych, zarówno w ramach struktury organizacyjnej, obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego, jak i w relacjach tejże jednostki z utworzonymi/funkcjonującymi jednostkami organizacyjnymi (jednostkami budżetowymi oraz zakładami budżetowymi).
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
• zostaną zapoznani z identyfikacją przykładowych uzgodnień, mogących stanowić schemat podatkowy w jst,
• nabędą wiedzę praktyczną dotyczącą schematów podatkowych, ich identyfikowania oraz raportowania, a także niezbędnych elementów dokumentacji wewnętrznej o raportowaniu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja legalna i podział schematów podatkowych: ustawowe ujęcie uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy.
2. Podmioty uczestniczące w uzgodnieniu: obowiązki w zakresie raportowania oraz informowania.
3. Procedura wewnętrzna związana z wykonaniem obowiązków informacyjnych w zakresie schematów podatkowych:
a. Katalog podmiotów zobowiązanych do opracowania procedury wewnętrznej: zasadność rozróżnienia podmiotowego jednostki samorządu terytorialnego oraz tworzonych samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.
b. Przepływ informacji umożliwiających identyfikację i raportowanie schematów z uwzględnieniem charakterystyki samorządu terytorialnego.
c. Ustawowe elementy procedury wewnętrznej.
4. Ocena uzgodnień jako schematów podatkowych: możliwe rozwiązania techniczne i organizacyjne.
5. Obszary uzgodnień w jednostkach samorządu terytorialnego podlegające weryfikacji dla potrzeb raportowania schematu podatkowego.
6. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dyrektorzy komórek finansowych oraz pozostałych służb finansowo- księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny i doradca podatkowy, wspólnik w Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Poznaniu, szkoleniowiec z problematyki podatkowej, w szczególności podatku VAT. Wieloletni pracownik organów administracji skarbowej, pełniący funkcje na stanowiskach kierowniczych, w tym zastępcy naczelnika, naczelnika urzędu skarbowego, wicedyrektora izby skarbowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wymierzania należności publicznoprawnych, obejmującą w szczególności zasady określania i ustalania zobowiązań podatkowych, prowadzenia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pldo 13 września 2021 r.