Środki trwałe od zakupu, użytkowanie, ulepszenia aż po likwidację

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem są środki trwałe, które są istotnym zagadnieniem dla finansów JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których przedstawione zostaną zagadnienia związane z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy związanej z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Uporządkowanie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych.
• Nabycie umiejętności dotyczących gospodarowania środkami trwałymi, ich ewidencji, inwentaryzacji.
• Możliwość wyjaśnienia kwestii problemowych, wątpliwości dotyczących praktycznego stosowania przepisów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie środków trwałych.
• Przepisy ustawy o rachunkowości.
• Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Zasady gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi.
3. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo.
4. Wycena początkowa środków trwałych.

• Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
• Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
• Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej.
• Zakup środka trwałego w walucie obcej.
• Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania.
• Odsetki od kredytu a wartość początkowa.
5. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych.
• Środek trwały otrzymany w formie aportu.
• Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty.
• Zakup środka trwałego od osoby fizycznej.
• Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie.
• Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych.
• Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela.
• Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
6. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT. Protokół przyjęcia.
7. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie.

• Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego.
• Zasady ewidencji środków trwałych w budowie.
• Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego.
• Zaniechanie budowy środka trwałego.
8. Amortyzacja środków trwałych.
• Termin rozpoczęcia amortyzacji.
• Ustalenie symbolu KŚT.
• Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
• Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
• Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
• Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
• Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego.
9. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania.
• Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego?
• Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
• Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym.
• Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka trwałego.
• Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym.
• Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego.
10. Rozchód i likwidacja środków trwałych.
• Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych.
• Udokumentowanie likwidacji środka trwałego.
• Darowizna środków między jednostki samorządowymi – dokumentacja.
• Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego.
• Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
• Likwidacja środka trwałego – sprzedaż i utylizacja.
11. Wymogi dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych.
• Cel, przedmiot i zasady inwentaryzacji.
• Terminy inwentaryzacji.
• Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji.
• Środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę.
• Obce środki trwałe.
12. Problematyka przypisania odpowiedzialności materialnej.
• Odpowiedzialność za mienie powierzone.
• Zapis w umowie o pracę o przyjęciu odpowiedzialności materialnej przez pracownika.
• Przeprowadzenie spisu z natury i złożenie stosownych oświadczeń przez osoby odpowiedzialne materialnie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zarządzające, pracownicy działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z zakresu szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl  do 21 czerwca 2021 r.