Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020, w tym szczególne uwarunkowania wynikające z okresu pandemii oraz zapowiedzi dotyczące kolejnego okresu programowania

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie podczas, którego omówimy aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 wraz z aktualnościami dotyczącymi nowej perspektywy finansowej 2021-2027 przydatne osobom, które przygotowują się do ewidencji księgowej i rozliczania tych projektów. Prowadząca w praktyczny sposób przedstawi jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów finansowanych ze środków europejskich. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, w tym szczególne przypadki w okresie pandemii, jak postępować z VAT w projektach.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo.
 2. Faktury korygujące we wnioskach o płatność.
 3. Specyfika zwrotów w projektach pup.
 4. Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto i kiedy ich dokonuje.
 5. Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność.
 6. Jak postępować z budżetem projektu w okresie pandemii – jakie zmiany są dopuszczalne?
 7. Zawieszone zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków na okres pandemii
 8. Kiedy można kwalifikować wydatki, pomimo iż cele nie zostały osiągnięte?
 9. Prawidłowe rozliczanie umów zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach.
 10. Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach.
 11. Jak utrzymać i opłacać personel projektu w okresie pandemii?
 12. Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki.
 13. Odpłatność uczestników a dochód w projekcie.
 14. Zmiany definicji dochodu w rozporządzeniu unijnym tzw. OMNIBUSIE i ich praktyczny wymiar.
 15. VAT w projektach.
 16. Jak księgować VAT niekwalifikowalny lub częściowo niekwalifikowalny?
 17. Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT.
 18. Zwroty w okresie trwałości.
 19. Najważniejsze wymogi z wytycznych w zakresie nieprawidłowości, w tym ułatwienia w okresie pandemii.
 20. Nowości dotyczące perspektywy 2021-2027, w tym częstsze stosowanie metod uproszczonych (kwoty ryczałtowe, stawki ryczałtowe, stawki jednostkowe).
 21. Sesja: Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Beneficjenci, przyszli  beneficjenci oraz pracownicy IP/IZ – pracownicy zespołów projektowych oraz pionów finansowo-księgowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, kontrolerzy i opiekunowie projektów, pracownicy punktów informacyjnych o funduszach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, przeprowadziła blisko 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów we wszystkich trzech sektorach, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat w samorządach, które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), działa w 3 organizacjach pozarządowych, z ramienia Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego uczestniczyła w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE, lubiana za komunikatywność i wszechstronną wiedzę, obecnie prezes spółki szkoleniowo-konsultingowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 29 czerwca 2021 r.