• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowanie wydatków rozliczanych w projektach unijnych

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu księgowania wydatków rozliczanych w projektach unijnych.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane metody stosowane przy realizacji i rozliczaniu dotacji. Omówione zostaną zasady prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli instytucji audytujących. Podczas zajęć zostaną przedstawione praktyczne rozwiązania z zakresu ujmowania i sprawozdawania wydatków, stosowane przy realizacji dotacji. Przedmiotem spotkania będzie także prezentacja rozwiązań, związanych z przygotowaniem dokumentów księgowych, ewidencji księgowej do rozliczenia otrzymanej dotacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poszerzenie wiedzy związanej z księgowością i rozliczaniem dotacji unijnych, w szczególności w zakresie:
- poprawnego przygotowania dokumentacji księgowej i projektowej,
- sporządzenia polityki rachunkowości,
- zmodyfikowania zakładowego planu kont,
- prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości w związku z realizacją umowy o dofinansowanie z różnych programów operacyjnych,
- kwalifikowalność kosztów w projekcie.
• Udział w szkoleniu, które ma charakter teoretyczno- praktyczny, w postaci wykładu połączonego z przykładami rozliczania, księgowania dotacji, błędów w rozliczaniu i księgowaniu dotacji.
• Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i możliwość kontaktu z osobami, rozliczającymi projekty unijne.
• Wzajemne rozwiązywanie trudności, uwzględniających specyfikę projektu, a także beneficjenta.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
• beneficjenci, prowadzący pełną księgowość,
• uproszczone formy ewidencji,
• wymagania przewidziane w RPO.
2. Zakładowy plan kont.
3. Dostosowanie polityki rachunkowości:

• zasady, wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów,
• w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
• wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
• wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
• wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
• wyodrębniona ewidencja kosztów,
• wyodrębniona ewidencja przychodów,
• zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
• ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
• prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.
4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych, związanych z realizacją projektów unijnych:

• dokumenty finansowo-księgowe,
• dokumenty merytoryczne,
• kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu,
• kontrola merytoryczna,
• kontrola formalna,
• kontrola rachunkowa,
• przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
6. Koszty bezpośrednie i pośrednie.
7. Personel projektu.
8. Rozliczanie delegacji personelu projektu.
9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno- prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:

• kwalifikowalność podatku VAT,
• wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO,
• zakup środków trwałych,
• zakup używanych środków trwałych,
• zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej,
• wartości niematerialne i prawne,
• wkład niepieniężny,
• opłaty finansowe,
• koszty przygotowania projektu,
• leasing,
• amortyzacja.
11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT:
• m. in. na podstawie statusu podatnika,
• możliwości odzyskania podatku VAT,
• sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo- księgowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, realizowanych umów o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych dotacji. Koordynatorzy, asystenci projektów, którzy chcą zrozumieć zasady księgowości realizowanych dotacji. Osoby, które aplikują o wsparcie finansowe z funduszy UE. Audytorzy projektów unijnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Doradcy podatkowi, którzy doradzają podmiotom w rozliczaniu kosztów i przychodów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznesplanów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 3 października 2022 r.