Pracownicy zarządzający w instytucjach kultury - uwarunkowania formalnoprawne

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat organizacji i działalności instytucji kultury, w szczególności w aspektach zarządczych. Prowadzący omówi uwarunkowania formalnoprawne, dotyczące pracowników zarządzających instytucjami kultury, w tym dyrektorów instytucji - w aspekcie przepisów organizacyjnych, pracowniczych oraz finansowych. Zostaną także poruszone zasady powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji i jak przeprowadzić konkurs na to stanowisko. Poruszane zagadnienia będą poparte przykładami z orzecznictwa sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Prezentacja wybranych aspektów, dotyczących kluczowych stanowisk w instytucjach kultury.
  • Omówienie zakresu odpowiedzialności dyrektora, zastępcy i głównego księgowego instytucji kultury w kontekście ustawy o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansowej.
  • Możliwość konsultacji problematycznych kwestii i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania prowadzącemu.
zwiń
rozwiń
Program

1) Zakres przedmiotowy: dyrektorzy, zastępcy dyrektorów, główni księgowi.
2) Odniesienia systemowe - regulacje ogólne zgodne z Kodeksem pracy.
3) Dyrektor instytucji jako organ zarządzający.
4) Odniesienia statutowe - znaczenie postanowień statutu dotyczących zastępców dyrektora.
5) Dyrektor jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych:
 a) w kontekście ustawy o finansach publicznych,
 b) w kontekście ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6) Status głównego księgowego - wyjątek wynikający z wprowadzenia wspólnej obsługi instytucji.
7) Status pełnomocników instytucji kultury.
8) Kompetencje, zadania i obowiązki:
 a) ustawowe określenie obowiązków dyrektora - ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
 kulturalnej,
 b) ustawowe określenie obowiązków głównego księgowego - ustawa o finansach publicznych,
 c) znaczenie postanowień regulaminu organizacyjnego - zakres obowiązków zastępców dyrektora,
9) Zasady powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji.
- zakres zastosowania i zasady przeprowadzania konkursów na dyrektora,
10) Wynagrodzenia pracowników zarządzających - przepisy kominowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury, pracownicy urzędów gmin i starostw (wydziałów zajmujących się kulturą) nadzorujący funkcjonowanie jednostek kultury na swoim terenie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, autor licznych publikacji książkowych i prasowych z zakresu prawa kultury, prawa cywilnego, prawa autorskiego i prawa podatkowego, trener prowadzący szkolenia z zakresu prawa, m. in. dla instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 2 lipca 2022 r.