Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów nieruchomości, którego przedmiotem będzie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przed nami wprowadzenie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie proponowanych zmian w co umożliwi płynne przejście po wejściu jej w życie do stosowania nowych uregulowań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie najnowszych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw niezbędną do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi zgodnie z zaproponowaną nowelizacją, a w szczególności omówione zostaną przepisy regulujące plany wykorzystania zasobu Skarbu Państwa i JST, zmiany w trwałym zarządzie, darowiznach oraz wzmocnienia nadzoru wojewody.

zwiń
rozwiń
Program

I. Zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1. Rezygnacja ze sporządzania planów polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (uchylenie art. 10a i art. 23 ust. 1 pkt 3).
2. Powrót do planów wykorzystania zasobu przez starostów (prezydentów) (art. 23 ust. 1da ).
3. Uszczegółowienie informacji, prognoz, sprawozdań, programów jakie ma zawierać plan wykorzystania zasobu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (art. 23 ust. 1db, art. 25 ust.2a).
4. Wzmocnienie nadzoru wojewody nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (art. 11b, art. 23 ust. 1da, ust. 6).
5. Zmiany w darowiznach (art. 13, 22, 59 ust. 2).
6. Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji i dokumentów przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej dotyczące nabycia przez nie nieruchomości (art. 17).
7. Rezygnacja z obowiązku przekazywania operatów szacunkowych wojewodzie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie bądź użytkowanie – wprowadzenie obowiązku informacji o wysokości opłat z tego tytułu (art. 23a).
8. Uszczegółowienie przepisów w zakresie trwałego zarządu (art. 43, 46, 48, 88, 90).
9. Doprecyzowanie przepisów w zakresie przekazywania nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa na wyposażenie lub doposażenie państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (art. 51, 51a, 52).
10. Doprecyzowanie przepisów w zakresie przejęcia nieruchomości od państwowej osoby prawnej przez ministra ds. budownictwa (art. 55a).
11. Obowiązek starosty do przekazania nieruchomości z zasobu na wniosek ministra ds. budownictwa lub wojewody (art. 58a).
12. Doprecyzowanie zakresu kompetencji ministra ds. budownictwa (art. 60).
13. Rezygnacja z założenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa przez ministra ds. budownictwa (wykreślenie art. 60b).
14. Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o nieruchomościach ministrowi ds. budownictwa ( art. 60c).
15. Doprecyzowanie przepisów dotyczących placówek dyplomatycznych (art. 61).
16. Wprowadzenie możliwości wykorzystania wartości nieruchomości ustalonej do celu aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej (art. 63 ust. 3a).
17. Doprecyzowanie udzielenia bonifikat z tyt. roszczeń wynikających z art. 209a (art. 68 ust.1 pkt 8).
18. Rezygnacja z ustalania oraz ogłaszania przez ministra ds. budownictwa standardów zawodowych (art.175 ust.6).
19. Uproszczenie mechanizmu uzyskiwania zgody na nabycie nieruchomości dot. roszczeń z art. 209a.
20. Przepisy przejściowe oraz vacatio legis.
II. Zmiany w innych przepisach:
1. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
2. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – w szczególności w zakresie zobowiązania starosty do podjęcia w wyznaczonym terminie określonych działań.
3. W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 13 września 2021 r.