Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy oraz decyzji o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o KPA, podczas zajęć podjęta będzie również tematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu realizacja inwestycji wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podczas proponowanego szkolenia poddamy analizie wydanie decyzji o warunkach zabudowy pod kątem kompletności formalnej oraz przeanalizujemy czynności, jakie powinny być wykonane na poszczególnych etapach postępowania. Omówimy elementy decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przedstawimy sposoby obliczania terminów wydania decyzji. Przeanalizujemy procedury związane z zagospodarowaniem terenu bez wymaganej decyzji o warunkach zabudowy lub niezgodnie z przepisami planu miejscowego. Omówimy również zmiany w przepisach po wejściu w życie ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie umiejętności przypisania inwestycji do celów publicznych.
• Zapoznanie ze wzorem wniosku wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
• Zdobycie wiedzy pozwalającej na prawidłowe przeprowadzenie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Zdobycie umiejętności przygotowywania kompletnej decyzji o warunkach zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
• Zdobycie wiedzy pozwalającej na przeprowadzenie postępowania i wydanie prawidłowej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu.
• Zapoznanie z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.
• Wspólna analiza przykładów, uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego a plan miejscowy.
2. Podział inwestycji na wymagające lokalizacji inwestycji celu publicznego i wymagające ustalania warunków zabudowy.
3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy, treść wniosku, charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
5. Sposób obliczania terminów przewidzianych na wydanie decyzji.
6. Ustalenie osób mających przymiot strony postępowania.
7. Udział stron w postępowaniu, przeglądanie akt, oględziny, protokoły i notatki służbowe.
8. Uzgodnienia decyzji oraz opinie gestorów sieci (art. 106 K.p.a.).
9. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu. Wezwanie do zmiany wniosku w trybie z art. 79a K.p.a.
10. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2.
11. Zawieszenie postępowania. Zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia.
12. Sporządzanie projektu decyzji, ustalenie poszczególnych parametrów planowanego obiektu.
13. Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji warunkach zabudowy, załączniki do decyzji.
14. Doręczanie decyzji, dokumentowanie doręczeń, skutki doręczenia. Skutki wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu drugiej instancji.
15. Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
16. Decyzje o przywróceniu poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu, w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, osoby przygotowujące projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 25 sierpnia 2022 r.