Śmietniki i odbiór śmieci. Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów w świetle przepisów prawa budowalnego oraz ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i gospodarowania odpadami

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych z obowiązkami jakie nałożyło na nich prawo budowlane oraz ustawa o utrzymaniu porządku w gminie w zakresie gospodarowania odpadami. Podczas szkolenia omówiona zostanie również kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych z uwzględnieniem urządzeń ochrony środowiska takich jak place do tymczasowego składowania odpadów stałych z obiektu (obiekty ochrony środowiska). Przedstawione zostaną również zagadnienia z zakresu zapewnienia utrzymania wymogów podstawowych i bezpieczeństwa użytkowników i zasad opisanych w art. 5 ust 1 pkt 1-7 Prawa budowlanego oraz proces inwestycyjny powstawania tych urządzeń w zależności od prawa miejscowego nałożonego przez MPZP lub jego brak.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z gospodarką odpadami w zakresie składowania odpadów i ich odbioru.
• Zapoznanie z przepisami i trybami postępowań umożliwiającymi zmianę zagospodarowania działki w celu dobudowy lub ustalenia miejsc składowania odpadów stałych z budynku.
• Omówienie zagadnień dotyczących kontroli obiektu budowlanego w zakresie obowiązków eksploatacyjnych i technicznych ciążących na właścicielu, zarządcy obiektu budowlanego lub osobie kontrolującej stan techniczny obiektu w zakresie realizacji wymogów dotyczących składowania i gospodarki odpadami stałymi z budynku, również w aspekcie traktowania ich jako urządzenia ochrony środowiska.
• Omówienie kwestii związanych z rozliczeniami mediów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Śmietniki - urządzenia związane z budynkiem.
• Prawo budowlane.
• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych „WT 2002”.
2. Definicje urządzeń ochrony środowiska.
• Prawo budowlane.
• Prawo ochrony środowiska.
3. Obowiązkowe przeglądy urządzeń ochrony środowiska.
• Podstawowe definicje.
• Zakres przeglądu.
• Przeglądy z art. 62 ust 1 pkt 1,2,3,4.
4. Zasady gromadzenia odpadów stałych z budynku.
• Obowiązek właściciela zapewnienia miejsc składowania odpadów z budynku.
• Wielkość śmietnika a segregacja odpadów.
5. Zasady wywożenia odpadów stałych z budynku.
• Miejsca utworzone przez właściciela.
• Miejsca wskazane przez Gminę.
6. Obowiązek rozliczania mediów przez podmiot zawierający umowę w imieniu innych właścicieli.
7. Sposoby rozliczenia z mieszkańcami wywożonych śmieci.

• Ustalone kwoty.
• Na podstawie zużycia wody podawanego przez MPWIK czyli do budynku.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację obiektów budowlanych bez względu na ich rodzaj i funkcję oraz zarządców nieruchomości skarbu Państwa, samorządów jak i wspólnot, gdzie zarządzanie i dbałość o stan techniczny i eksploatacyjny wpisane jest w statut jednostki budżetowej lub w umowie o zarządzanie. Także właściciele, zarządcy oraz osoby dokonujące kontroli obiektu budowlanego będą miały okazję zapoznać z obowiązkami eksploatacyjnymi i technicznymi ciążącymi na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego jak i zarządcy nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik największych publicznych zarządców nieruchomości; praktyk w tematyce związanej z zarządzaniem nieruchomościami, funkcjonowaniem podmiotów zobowiązanych do utrzymania w należytym stanie techniczno-użytkowym obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 17 czerwca 2021 r.