Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników według aktualnego stanu prawnego

Ważne informacje o szkoleniu

Gmina realizuje zadania, które wynikają z zapisów art. 122 ustawy prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z tą ustawą pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksowe informacje dotyczące prawidłowego przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników według obowiązujących przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej zasad przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających na właściwą realizację procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Omówienie kwestii związanych z pomocą de minimis, wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przebiegu postępowania administracyjnego i zasad ochrony danych osobowych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 • Wskazanie najczęściej pojawiających się w praktyce błędów.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem problematycznych kwestii oraz wzajemnej wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
 3. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe, wprowadzone od 1 września 2019 r., w tym zmiana wysokości dofinansowania oraz zmiany w zakresie egzaminowania młodocianych pracowników.
 4. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020 r.
 5. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa wydanego w okresie przejściowym.
 6. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika – zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, obowiązujące od 1 września 2019 r.
 7. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 8. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
 9. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
 • co dalej z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?
 • obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis, w tym omówienie formularza informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis,
 • dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
 • sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis,
 • upublicznianie na stronie BIP informacji o udzieleniu pomocy publicznej.

 10. Odmowa udzielenia pomocy publicznej w sytuacji naruszenia przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzonych w czasie stanu epidemii.

 11. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.

 12. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, z uwzględnieniem zmian w KPA wprowadzonych od 5 października 2021r.

 13. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 14. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w świetle RODO.

 15. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracownicy izb rzemieślniczych oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli, praktyk z wieloletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 31 stycznia 2022 r.