Rozliczanie subwencji na uczniów niepełnosprawnych. Jak klasyfikować i dokumentować wydatki na kształcenie specjalne?

Ważne informacje o szkoleniu

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienia kształcenia specjalnego uczniom, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadząca w praktyczny sposób przedstawi jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podczas części warsztatowej wskaże jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także podpowie w jaki sposób należycie przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej.
 • Zaprezentowanie efektywnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadząca szkolenie pokaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak zaplanować środki na kształcenie specjalne na kolejny rok i jak podzielić te środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową.
 • Przygotowanie uczestników do udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – jak przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego?
 • Wskazanie właściwego sposobu klasyfikowania wydatków na kształcenie specjalne w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
 • Przedstawienie co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jak wykazywać koszty wspólne, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące i wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli, itp.
 • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przeznaczenia środków naliczonych w subwencji na ucznia niepełnosprawnego.
 • Omówienie zasad postępowania w przypadku zmiany liczby uczniów w ciągu roku, a także wpływu wysokości środków na kształcenie specjalne, ponoszonych w placówkach samorządowych na wysokość dotacji udzielanych szkołom i przedszkolom niesamorządowym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków na kształcenie specjalne.
   
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
 3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
 4. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe – podejście praktyczne:
  • co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne?
  • jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków?
  • jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad?
  • jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów?
  • jak wykazywać wynagrodzenia innych nauczycieli i obsługi/administracji?
  • wydatki bieżące a wydatki majątkowe,
  • indywidualne nauczanie,
  • doskonalenie nauczycieli.
 5. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
 6. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 7. Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. małej metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 8. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.
 9. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
 10. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
 11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów?
 12. Środki na kształcenie specjalne ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty niesamorządowej – zależności.
 13. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.
 14. Informacje, będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek – jak szybko policzyć, sprawdzić i monitorować spełnianie art. 8 ustawy?
 15. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i główni księgowi szkół i przedszkoli samorządowych, skarbnicy jst, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz pracownicy centrów usług wspólnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracowała w MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 24 lutego 2022 r.