Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy, w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury NK

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu poświęconym pracy ze sprawcami przemocy, podczas którego omówimy specyfikę podejmowania kontaktu z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach procedury Niebieska Karta. Uczestnicy szkolenia poznają zasady nawiązywania kontaktu z osobami stosującymi przemoc, przedstawione zostaną cele tego kontaktu. Wskażemy narzędzia ułatwiające podejmowanie relacji ze sprawcą oraz sprzyjające podejmowaniu zmiany zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie. Omówione zostaną wszystkie obowiązujące przepisy i ich praktyczne zastosowanie w kontakcie z osobami stosującymi przemoc.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie specyfiki funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • Nabycie wiedzy w zakresie wykorzystywania narzędzi pierwszego kontaktu z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.
 • Omówienie metod minimalizowania oporu i zwiększania motywacji do zmiany zachowań i podejmowania współpracy na rzecz zmiany zachowań przemocowych.
 • Poznanie metod wykorzystywania obowiązujących przepisów w odniesieniu do pracy ze sprawcami przemocy.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie.
 2. Analiza i rozpoznawanie przyczyn stosowania przemocy w rodzinie ze strony sprawców.
 3. Pierwszy kontakt z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc.
 4. Metody rozmów ze sprawcami w kierunku uświadamiania własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.
 5. Stosowanie przemocy a alkohol.
 6. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie.
 7. Motywowanie do zmiany zachowań przemocowych.
 8. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy.
 9. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ze szczególnym odniesieniem do stosowania ich wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
 10. Obowiązki instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
 11. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych?
 12. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele oświaty: pracownicy szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych, poradni dla dzieci i młodzieży; przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy pieczy zastępczej; członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; przedstawiciele ochrony zdrowia: lekarze, pielęgniarki, położne środowiskowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pedagog, terapeuta, w trakcie specjalizacji seksuologii klinicznej. Od lat zaangażowany w działania na rzecz przeciwdziałania patologii społecznych w ramach organizacji pozarządowych; od 2003 Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES; członek założyciel Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy; Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy FENIKS; Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Superwizji Pracy Socjalnej; członek Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie obecnej kadencji przy MRPiPS; współautor przepisów prawnych w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; w latach 2011-2017 kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej; Członek Wojewódzkiego Zespołu Roboczego ds. opracowania wzorów dokumentacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych; członek Sieci „Chronimy Dzieci”; autor publikacji na temat procedury Niebieskie Karty wydanej przez MCPS w Warszawie oraz informatorów w tym samym zakresie dla FRDL Kielce na zlecenie Świętokrzyskiego Ośrodka Polityki Społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do  16 sierpnia 2021 r.