Postępowanie administracyjne i wydawanie decyzji na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem spotkania, w trakcie którego przedstawimy wybrane aspekty praktyczne i proceduralne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie postępowania administracyjnego i wydawanych decyzji. Skupimy się również na analizie najczęściej popełnianych błędów na tle aktualnego orzecznictwa organów II instancji oraz sądów administracyjnych (WSA i NSA), z uwzględnieniem zmian Kpa w 2021r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • podniesienie kwalifikacji osób stosujących w codziennej pracy procedury administracyjne,
 • zapoznanie uczestników z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • omówienie praktyki samorządowej oraz orzecznictwa sądów w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
 • możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w świetle regulacji Kpa przez organy administracji publicznej oraz sądy administracyjne.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przyznawanie w drodze decyzji administracyjnej pomocy dla rodziny zastępczej:
 1. pomoc obligatoryjna i fakultatywna,
 2. prowadzenie postępowania dowodowego i wyjaśniającego zgodnie z Kpa,
 3. prawidłowe ustalanie terminu przyznawania pomocy rodzinie zastępczej,
 4. wykonalność orzeczeń sądowych o ustanowieniu rodziny zastępczej,
 5. postanowienia o powierzeniu bieżącej pieczy, 
 6. pomoc fakultatywna dla rodziny zastępczej a porozumienia z powiatami ponoszącymi koszty utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, 
 7. przyznawanie pomocy dla rodziny zastępczej od dnia faktycznego umieszczenia dziecka,
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym OPS, MOPS, PCPR, placówek pieczy zastępczej, w szczególności osoby zajmujące się wydawaniem decyzji w sprawach o przyznaniu świadczeń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 14 września 2021 r.