Sprawozdawczość budżetowa, finansowa i statystyczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które ma na celu zapoznanie z obowiązkami sprawozdawczymi SPZOZ w zakresie gospodarki finansowej, instrukcjami, formalnymi wymogami i zasadami sporządzania sprawozdań budżetowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN). Na szkoleniu omówimy także strukturę zobowiązań i sprawozdania statystyczne (MZ BFA, MZ-03).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z aktualnymi przepisami, zasadami i terminami sporządzania sprawozdań.
  • Zdobycie wiedzy jak zapewnić zgodność sprawozdań z ewidencją księgową oraz porównywalność różnych sprawozdań za te same okresy sprawozdawcze.
  • Poznanie przykładów dostosowania ewidencji księgowej i polityki rachunkowości do wymogów sprawozdawczych.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów wykazanych w kontrolach RIO i podmiotów tworzących.
  • Przekazanie praktycznych informacji, case study, wzorów dokumentów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres obowiązkowej sprawozdawczości finansowej SPZOZ:
• kwartalne sprawozdania budżetowe o zobowiązaniach i należnościach,
• sprawozdanie o strukturze zobowiązań,
• sprawozdania statystyczne finansowe,
• sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

2. Instrukcje, terminy, procedury, zasady obowiązujące podmioty zobowiązane do sprawozdawczości (wymogi formalno-prawne).

3. Praktyczne aspekty sporządzania sprawozdań:
• organizacja pracy w jednostce,
• dostosowanie polityki rachunkowości i ewidencji księgowej (przykładowe rozwiązania),
• zapewnienie porównywalności sprawozdań.

4. Dyscyplina finansów publicznych w sprawozdawczości.

5. Obowiązki podmiotów tworzących w zakresie nadzoru i kontroli nad sprawozdawczością SPZOZ-u.

6. Najczęściej popełniane błędy na przykładzie wybranych kontroli RIO i innych instytucji.

7. Odpowiedzi na pytania, konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, księgowi i inni pracownicy działów finansowo-księgowych, odpowiedzialni za sprawozdawczość w SPZOZ, pracownicy wydziałów zdrowia i nadzoru nad podmiotami leczniczymi w jst, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autorka publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 16 czerwca 2021 r.