Ustalanie, umarzanie oraz rozkładanie na raty opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Procedura i wydawanie decyzji

Ważne informacje o szkoleniu

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem spotkania, w trakcie którego przedstawimy wybrane aspekty praktyczne i proceduralne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie postępowania administracyjnego i wydawania decyzji. Skupimy się również na analizie najczęściej popełnianych błędów i trudności w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji osób stosujących w codziennej pracy procedury administracyjne w zakresie opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
• Omówienie praktyki samorządowej oraz orzecznictwa sądów w zakresie opłat z zakresu pieczy zastępczej.
• Możliwość zapoznania się z rozwiązaniami w zakresie ustalania, umarzania i rozłożenia na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wszczęcie postepowania w sprawie ustalenia opłaty dla rodziców biologicznych – postępowanie w stosunku do jednego z rodziców i postępowanie prowadzone łącznie względem obojga rodziców.
2. Charakter solidarnej opłaty za pobyt dziecka w pieczy.
3. Ustalanie adresu i miejsca zamieszkania stron postępowania.
4. Zawiadamianie o możliwości odstąpienia od ustalania opłaty – wpływ na postępowanie w sprawie ustalenia opłaty, zawieszenie postepowania, przedłużenie postępowania, ustanawianie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu.
5. Procedura administracyjna – stosowanie zasad ogólnych oraz prowadzenie postępowania dowodowego.
6. Odstąpienie od opłaty od jednego rodziców a ustalenie opłaty względem drugiego rodzica.
7. Wydawanie decyzji administracyjnej – prawidłowe uzasadnienie decyzji ustalającej opłatę.
8. Termin, od którego może być ustalona opłata za pobyt dziecka w pieczy.
9. Ustalanie opłaty za pobyt dziecka, które nie przebywa już w pieczy zastępczej.
10. Umarzanie i rozkładnie na raty ustalonej ostateczną decyzją administracyjną opłaty za pobyt dziecka w pieczy. Stosowanie uchwały jako prawa miejscowego.
11. Wydawanie decyzji uznaniowej.
12. Zmiana decyzji w sprawie ustalenia opłaty.
13. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym OPS, MOPS, PCPR, placówek pieczy zastępczej, w szczególności osoby zajmujące się wydawaniem decyzji w sprawach o przyznaniu świadczeń z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 3 grudnia 2021 r.