Zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie z zakresu zadań Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarówno związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, jak również opiniowaniem wniosków o zezwolenia i kontrolę punktów sprzedaży alkoholu. Wymóg odbycia szkolenia przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy w zakresie dotyczącym prowadzenia postępowań o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania przepisów w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jako zadania należącego do gmin.
 • Omówienie zasad pracy GKRPA także w okresie epidemii koronawirusa oraz nowelizacje ustawy, w tym ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (potocznie zwana ustawą o „małpkach”).
 • Poznanie zasad działania gminnych komisji, w tym kwestia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady prawne działań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego.
 3. Postępowanie sądowe w sprawach o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia przeciwalkoholowego.
 4. Gromadzenie dokumentacji, przetwarzanie danych osobowych przez komisje w świetle nowelizacji ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.
 5. Ochrona danych osobowych osób zgłaszanych do komisji oraz osób zgłaszających w świetle RODO.
 6. Zadania gminnych komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Funkcjonowanie gminnych komisji – zasady organizacyjne.
 8. Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – procedura administracyjna.
 9. Zasady opiniowania przez komisję wniosków o wydanie zezwoleń.
 10. Uprawnienia komisji i urzędów gmin w zakresie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w świetle nowej ustawy – Prawo przedsiębiorców.
 11. Nowelizacje ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innych ustaw – praca GKRPA w czasie epidemii.
 12. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie GKRPA oraz pracownicy urzędów współpracujących z komisjami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Kierownik Referatu Obrotu Napojami Alkoholowymi Urzędu Miasta Krakowa, Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie i pełnomocnik sądowy Komisji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 19 sierpnia 2021 r.