• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 – zasady sporządzania i przekazywania oświadczeń przez kierowników samorządowych jednostek sektora finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 27 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Skuteczna i efektywna kontrola zarządcza należy na poziomie samorządowym do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki oraz kierowników poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Sporządzanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok ma przede wszystkim na celu systematyczne dokonywanie oceny stanu kontroli oraz stałe jej usprawnianie. W praktyce, kierownicy jednostek napotykają na problemy związane z prawidłowym i racjonalnym określeniem systemu, zróżnicowanych celów i misji kontroli zarządczej. Prowadząca wskaże możliwości wykorzystania dozwolonych uproszczeń i usprawnień systemu kontroli zarządczej, wyznaczania celów strategicznych i zarządzania ryzykiem w obszarze wybranych zadań w roku 2023, tak aby ocena i samoocena funkcjonowania systemu zarządzania potwierdzona w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej była świadoma, racjonalna i efektywna. Omówi także wzory i przykładowe rozwiązania oraz wskaże, jak powinna wyglądać koordynacja kontroli zarządczej z poziomu jednostki nadrzędnej. Szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem wewnętrznych procedur regulujących zagadnienie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Pozyskanie wiedzy niezbędnej do dokonania rozliczenia działań w zakresie systemu kontroli zarządczej za rok 2023 na I i II poziomie zarządzania. 
Poznanie sposobów usprawnienia procedur i rzeczywistego funkcjonowania systemu kontroli w jednostce.
Omówienie wzoru i przykładowych rozwiązań oraz koordynacji z ramienia jednostki nadrzędnej.
Prezentacja zagadnień z uwzględnieniem wewnętrznych procedur regulujących zagadnienie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Uczestnicy uzyskają odpowiedzi m. in. na następujące pytania:
- czym się kierować i jak sporządzić oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?
- z jakich dokumentów i działań korzystać przy definiowaniu oceny stanu kontroli za dany rok?
- Jak ustalić zadania i ryzyko na rok następny?
- jak odbiurokratyzować system kontroli i dostosować go do rozmiarów jednostki tak, aby nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
- jak postępować ze złożonymi oświadczeniami? Szczególna rola koordynatora, audytora wewnętrznego i zewnętrznego w ocenie systemu kontroli zarządczej. 

Uczestnicy otrzymają w materiałach szkoleniowych m. in. wzory procedur wewnętrznych dotyczących omawianego tematu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania jednostką:
• cele, funkcje, poziomy i standardy kontroli w zarządzaniu, z uwzględnieniem charakteru jednostki,
• obowiązki w zakresie kontroli zarządczej wynikające z podległości organizacyjnej.
2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (obowiązki kierownika, kadry kierowniczej oraz pracowników).
3. Zasady sporządzania oświadczeń oraz dokumentacja i źródła informacji wykorzystywane do potwierdzenia stopnia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
4. Omówienie przykładów dotyczących oceny i samooceny system kontroli.
5. Komu i w jakim terminie składane są oświadczenia o stanie kontroli – omówienie praktycznych rozwiązań z uwzględnieniem zróżnicowanych podmiotów i podległości, np. cuw. 
6. Działania koordynacyjne i sporządzenie (dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego) zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej i oświadczeniach złożonych przez kierowników jednostek podległych.
7. System zarządzanie ryzykiem w jednostce (z uwzględnieniem wewnętrznych procedur). 
8. Zasada określania celów i zadań (zadania strategiczne, operacyjne):
• rola strategii, misji, statutu,
• zadania realizowane z zakresu użyteczności publicznej,
• plan działalności (wskazanie przykładu i zadań objętych zarządzaniem ryzyka),
• opomiarowanie (przykłady mierników uwzględniających specyfikę jednostki).  
9. Cele zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zadań strategicznych i operacyjnych realizowanych przez jednostkę (ile i jakie cele przyjąć do realizacji na rok 2024?):
• racjonalne określenie celów strategicznych (plan, przykłady),
• identyfikacja ryzyka w obszarze wyznaczonych celów i zadań (różne metody), 
• prawdopodobieństwo i oddziaływanie ryzyka – skala istotności,
• reakcja na ryzyko (praktyczne omówienie arkusza identyfikacji ryzyka),
• ryzyko akceptowane i nieakceptowane,
• monitorowanie.
10. Konstrukcja odpowiedzialności i przypadki naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (odpowiedzialność kierownictwa i pracowników). 
11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, zastępcy, sekretarze, koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych, pracownicy (w urzędach, jednostkach oświaty, pomocy społecznej, cuw, kultury, itp.), pracownicy nadzoru z ramienia gminy nad jednostkami podległymi, kontrolerzy i audytorzy, członkowie komisji rewizyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 27 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zgłoszenia należy przesłać do 4 kwietnia 2024 r.