• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Uwaga! Przy zgłoszeniach do 12 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy, jak powinna wyglądać nowoczesna polityka rachunkowości. Prowadzący szkolenie wskaże, że polityka rachunkowości to nie tylko przepis art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a przede wszystkim, że są to rozwiązania szczególne, które powodują, że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest bardziej przejrzyste, łatwiejsze i dostosowane do specyfiki działania jednostki.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Dobrze opracowana polityka rachunkowości ułatwia sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z zakresu operacji finansowych, pozwala na szybkie pozyskiwanie ważnych informacji. Polityka rachunkowości to także instrukcja inwentaryzacyjna, czy instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
Podczas zajęć prowadzący przedstawi:
• Regulacje, które musi zawierać polityka rachunkowości, aby była zgodna z postanowieniami ustawy o rachunkowości.
• Dopuszczalne prawem uproszczenia w zasadach rachunkowości.
• Praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia polityki rachunkowości.
• Kto odpowiada za politykę rachunkowości, w tym politykę rachunkowości jednostek obsługiwanych.
• Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do tworzenia kompletnej polityki rachunkowości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, ułatwiającej sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i z zakresu operacji finansowych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym: dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz instrukcji inwentaryzacyjnej wraz ze wzorami dokumentów, sporządzanych w procesie inwentaryzacji.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Co musi zawierać polityka rachunkowości:
• Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
• Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
• Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.
• Zakładowy plan kont.
• Wykaz kont księgi głównej.
• Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń.
• Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.
• Wykaz ksiąg rachunkowych.
• Wykaz zbiorów danych, tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych.
• Opis systemu przetwarzania danych.
• Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.
• System służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
2. Co powinna zawierać polityka rachunkowości:
• Określenie progu istotności.
• Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
• Zamknięcie ksiąg rachunkowych „miesiąca” w polityce rachunkowości.
• Czym różni się data operacji gospodarczej od daty zapisu?
• Wyznaczenie daty, do której wprowadza się operacje gospodarcze dotyczącego ksiąg rachunkowych wcześniejszego okresu sprawozdawczego.
• Zdarzenia po dniu bilansowym w polityce rachunkowości.
• Podstawowe i pozostałe środki trwałe – źródła finansowania.
• Środki trwałe ewidencjonowane i nieewidencjonowane ilościowo.
• Umarzanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
• Ulepszanie środków trwałych – kiedy remont, a kiedy inwestycja?
• Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
• Odsetki i koszty upomnienia.
• Jak i kiedy tworzyć ogólne odpisy aktualizujące należności, w tym wiekowanie należności przeterminowanych?
• Regulacje dotyczące należności przedawnionych, w tym określenie sytuacji, w których należności przedawnione można odpisać z ksiąg rachunkowych.
• Rozliczenia z tytułu podatków lokalnych.
• Tworzenie dzienników częściowych i ich oznaczanie.
• Refundacja wydatków.
• Projekty finansowane środkami zewnętrznymi.
• Przypisanie paragrafów wydatków i kosztów do kont „Zespołu 4” oraz poszczególnych pozycji RZiS.
• Terminy, zasady i technika przeprowadzania inwentaryzacji. Instrukcja inwentaryzacyjna dostosowana do potrzeb i specyfiki pracy jednostki. Definicja terenu strzeżonego.
• Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych - rozwiązania praktyczne.
• Kompletność dowodów księgowych.
• Czy główny księgowy zatwierdza dowody księgowe do wypłaty? Zapisy polityki rachunkowości w wymienionym zakresie?
• Kontrola wstępna głównego księgowego na fakturze, czyli jak?
• Jakie pieczątki należy przybijać na dowodach księgowych?
• Kontrola finansowa dowodów księgowych.
• Kiedy i jak aktualizować politykę rachunkowości?
3. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w polityce rachunkowości – kontrole i zalecenia Regionalnych Izb Obrachunkowych.
4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, skarbnicy, księgowi, osoby, które mają do czynienia z rachunkowością jednostek, prowadzących księgi rachunkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, audytor wewnętrzny. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 12 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 20 lutego 2024 r.