• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczna windykacja czynszów z uwzględnieniem kwestii upadłości konsumenckiej

W przypadku zgłoszenia do 29 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy zdobędą umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach służących likwidacji lub zmniejszeniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiemy m.in. na pytanie jakie przesłanki warunkują egzekucję komorniczą, kiedy szukać innych rozwiązań w dochodzeniu należności od dłużników oraz jaki wpływ na działania windykacyjne ma ustawodawstwo dotyczące upadłości konsumenckiej. Szkolenie stanowi okazję do uzyskania aktualnej wiedzy i wspólnego wypracowania najlepszej praktyki w danym czasie i okolicznościach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa w zakresie windykacji czynszów oraz stosowaniem przepisów prawa w praktyce.
  • Przedstawienie właściwej oceny stosunku prawnego.
  • Nabycie umiejętności podjęcia najtrafniejszych decyzji co do sposobu windykacji.
  • Likwidacja zadłużeń oraz przygotowanie do skutecznych działań zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką.
  • Zapoznanie z regulacjami dotyczącymi upadłości konsumenckiej.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem problematycznych kwestii w zakresie omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje podstawowych  pojęć: cywilistyczne, księgowe. 
2. Powstanie długu i właściwa ewidencja: 
a. zasady zaliczania wpłat dłużników na różne należności, 
b. oświadczenie dłużnika o kolejności zaliczenia,
c. zasady kodeksowe.
3. Zasady naliczania odsetek za zwłokę w płatności świadczeń pieniężnych: stawki odsetek, pojęcie anatocyzmu.
4. Wymagalność roszczenia/długu: termin powstania długu, termin wymagalności.
5. Przedawnienie roszczeń wobec najemcy: terminy, zasady liczenia terminu, uznanie długu, zawezwanie do ugody przedsądowej.
6. Zawieranie umów:
a. dane niezbędne do zawarcia umowy,
b. zapisy zabezpieczające możliwość natychmiastowego wypowiedzenia, rozwiązania umowy, odstąpienia od umowy, 
c. zapis poddania się dobrowolnej  egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,
d. zapis o obowiązku uzupełnienia kwoty kaucji pod rygorem rozwiązania umowy. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, administratorzy, pracownicy wydziałów lokalowych urzędów miast i gmin, pracownicy zasobów komunalnych, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBSy, osoby prowadzące działalność w zakresie wynajmu lokali.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę o Nr WA-3494, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa), Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH.Beck”. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym, prawem pracy i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 29 lutego 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 marca 2024 r.