Problemy w realizacji świadczeń w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu pomocy społecznej dotyczące świadczeń z OPS w kontekście napływu uchodźców i Covid-19.

Ważne informacje o szkoleniu

Zmieniające się przepisy i sytuacja społeczno-gospodarcza obligują do aktualizowania wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i zgodnego z wymaganiami prawa udzielania świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest przekazanie aktualnej wiedzy i praktycznych rozwiązań w związku z najnowszymi zmianami w ustawie o pomocy społecznej, w tym m.in. w zakresie ustalania sytuacji dochodowej oraz zwolnień z wnoszenia opłat za DPS. Podczas zajęć wyjaśnimy wątpliwości w obszarze stosowania regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii COVID-19, określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczących przedłużania prawa do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności, przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i ich aktualizacji. W trakcie szkolenia omówimy również tryb i zasady udzielania świadczeń na podstawie przepisów ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz jej nowelizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie udzielania świadczeń z pomocy społecznej, stosowania przepisów „specustawy covidowej”, organizacji pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.
• Zdobycie praktycznej wiedzy zgodnej z aktualnym stanem prawnym na podstawie przykładów, studiów przypadku.
• Zminimalizowanie ryzyka popełniania błędów i pomyłek z powodu nierozumienia czy niewłaściwego zastosowania obowiązujących przepisów. 

zwiń
rozwiń
Program

I. Najnowsze zmiany w ustawie o pomocy społecznej: 
1. Dochód:
• Jak rozumieć dochód w pomocy społecznej?
• Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu dochodu w pomocy społecznej? 
• Jak prawidłowo ustalić dochód w okresie od 30.05.2021 r.? 
• Których źródeł dochodów nie wlicza się do dochodu w pomocy społecznej?
2. Zwolnienie z odpłatności za dom pomocy społecznej: 
• Jakie były dotychczasowe przesłanki obligatoryjnego i fakultatywnego zwolnienia z wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej a jakie wprowadzono w 2022 r.? 
• Co należy rozważyć przy podejmowaniu fakultatywnego rozstrzygnięcia o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z odpłatności za DPS?
• Czym jest rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty? 
• Czy i w jaki sposób udokumentować rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty? 
• W jaki sposób udokumentować inne przesłanki umożliwiające fakultatywne zwolnienie z opłat za DPS?
• Czy zwolnienie z opłaty za DPS związane z pozbawieniem władzy rodzicielskiej lub skazaniem mieszkańca domu jest obligatoryjne? 
• Co należy zrobić aby skorzystać z obligatoryjnego zwolnienia z powodu pozbawienia władzy rodzicielskiej lub skazania mieszkańca domu? 
• Czy można lub należy zwolnić z opłaty za pobyt w DPS członka w Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej? 
• W jaki sposób udokumentować przesłankę umożliwiającą fakultatywne zwolnienie z opłat za DPS członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej? 
II. Stosowanie regulacji prawnych związanych ze stanem epidemii COVID-19 w sprawach świadczeń z pomocy społecznej: 
1. Jak rozumieć „przeciwdziałanie COVID-19”? 
2. Czy ważność orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ulega przedłużeniu w związku ze stanem epidemii? 
3. Czy w związku ze stanem epidemii COVID-19 należy nadal przedłużać czy już nie przedłużać prawa do świadczeń z pomocy społecznej uzależnionych od niepełnosprawności? 
4. Jakie czynności administracyjne należało lub należy wykonać przy przedłużaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej w stanie epidemii COVID-19? 
5. Czy należy uchylać lub wygaszać decyzje przedłużające prawo do świadczeń z pomocy społecznej wydane w związku ze stanem epidemii COVID-19? 
6. Czy w stosunku do decyzji administracyjnych przedłużających prawo do świadczeń uzależnionych od niepełnosprawności należy wykonać określone czynności administracyjne po odwołaniu staniu epidemii lub po wydaniu nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności? 
7. Jakie warunki muszą być spełnione w celu podjęcia rozstrzygnięcia o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie pieniężne i nienależnie pobranym świadczeniu, do którego prawo zostało przedłużone w stanie epidemii COVID-19? 
8. Czy w ramach przeciwdziałania COVID—19 nadal można przeprowadzać rozmowy telefoniczne z pracownikiem socjalnym i gromadzić dokumenty zamiast rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizacji w sprawach świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń opiekuńczych? 
9. Czy u osób korzystających ze stałych form pomocy, u których nie nastąpiła zmiana danych należy sporządzać aktualizację rodzinnego wywiadu środowiskowego w przypadku upływu ustawowego terminu?
III. Udzielanie świadczeń na podstawie przepisów ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz jej nowelizacji. 
1. Kogo obejmują regulacje ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, czyli kto jest uprawniony do świadczeń? 
2. Jakie są warunki uznania pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny? 
3. Jakie są przesłanki uprawniające do świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy? 
4. W jakich okolicznościach świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie przysługuje?
5. Czy i jak zweryfikować prawo do świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy? 
6. Jaka powinna być forma rozstrzygnięcia o przyznaniu lub odmowie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy?
7. Kto reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych? 
8. Jak powinno przebiegać postępowanie w celu ustanowienia opiekuna tymczasowego? 
9. Jakie wymagania musi spełnić kandydat na opiekuna tymczasowego? 
10. Jakie są prawa i obowiązki opiekuna tymczasowego? 
11. Na czym polega sprawowanie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej? 
12. Kogo i w jakim celu wpisuje się do ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy? 
13. Komu sąd może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wobec dziecka będącego obywatelem Ukrainy? 
14. Jakie warunki musi spełnić kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, będący obywatelem Ukrainy? 
15. Które świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej przysługują obywatelom Ukrainy? 
16. Jakie zasady obowiązują przy udzielaniu obywatelom Ukrainy świadczeń z pomocy społecznej? 
17. Jak należy ustalić sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową obywatela Ukrainy ubiegającego się o świadczenia z pomocy społecznej? 
18. Jakie mogą być okoliczności faktyczne stanowiące przesłankę do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego u obywatela Ukrainy? 
19. Który organ jest właściwy do udzielania obywatelom Ukrainy świadczeń z pomocy społecznej, czyli jak poprawnie ustalić właściwość miejscową gminy? 
20. Jak powinno przebiegać postępowanie w sprawie o jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy przeznaczone na utrzymanie, począwszy od wniosku do wypłaty? 
21. W jakich okolicznościach jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy przeznaczone na utrzymanie nie przysługuje?
22. Na czym polega postępowanie w przypadku udzielania pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym? 
IV. Podsumowanie szkolenia. Panel dyskusyjny. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem świadczeń pomocy społecznej, przygotowaniem i wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej, osoby sprawujące nadzór nad udzielaniem świadczeń.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, praktyk i dydaktyk pomocy społecznej, ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Autorka licznych odpowiedzi na zapytania pracowników pomocy społecznej i administracji publicznej zakresie udzielania świadczeń o charakterze socjalnym. Specjalizuje się w stosowaniu i wyjaśniania zawiłości obowiązującego prawa pomocy społecznej w praktyce. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i konsultacje oraz wspiera merytorycznym doradztwem kadrę pomocy społecznej z terenu całego kraju.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 8 czerwca 2022 r.