Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych - ewidencja i rozliczanie kosztów w oparciu o regulacje rozporządzenia ministra zdrowia i wytyczne AOTMIT

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego omówimy praktyczne aspekty wdrażania Standardu Rachunku Kosztów w podmiotach leczniczych. Prowadząca wskaże jak prawidłowo dostosować wewnętrzne regulacje (regulaminy, procedury, politykę rachunkowości) do SRK a także jak właściwie wyodrębnić ośrodki powstawania kosztów (OPK) w zmiennych warunkach organizacyjnych. Przedstawi również zalecane w rozporządzeniu metody wyceny procedur, jako nieodłączny i obowiązkowy element SRK i  zaprezentuje ofertę systemowego wsparcia ze strony Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla świadczeniodawców.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie obowiązującego Standardu Rachunku Kosztów.
 • Przedstawienie propozycji rozwiązań dla różnych jednostek, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności leczniczej, wzorów uregulowań wewnętrznych, wniosków i doświadczeń z pierwszego roku funkcjonowania SRK.
 • Wskazanie możliwości zastosowania własnych rozwiązań operacyjnych (klucze rozliczeniowe i rozdzielniki) i informatycznych (programy i aplikacje kosztowe, budowa planu kont) do realizacji obowiązków sprawozdawczych.
 • Otrzymanie wskazówek w zakresie prawidłowej identyfikacji ośrodków powstawania kosztów proceduralnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Bieżący stan prawny regulacji dotyczących prowadzenia rachunku kosztów:
  • podmioty zobowiązane do stosowania rachunku kosztów,
  • rozporządzenie a rozwiązania zarządcze stosowane w jednostkach,
  • dostosowanie polityki rachunkowości i regulacji wewnętrznych do SRK.
 2. OPK (ośrodki powstawania kosztów) - zasady ich wyodrębniania w oparciu o funkcje i strukturę jednostek organizacyjnych i wprowadzania zmian w wykazie OPK w związku ze zwiększeniem/zmniejszeniem zakresu realizowanych świadczeń, zmianami w organizacji jednostki itd.
 3. Specyfika funkcjonowania wybranych OPK:
  • gabinet zabiegowy w POZ i AOS,
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy/Izba Przyjęć,
  • blok operacyjny,
  • dział fizjoterapii,
  • świadczenia udzielane w warunkach domowych,
  • świadczenia opieki zdrowotnej finansowane z NFZ i komercja w jednym zakresie,
  • ratownictwo i transport medyczny,
  • OPK działalności komercyjnej medycznej i niemedycznej,
  • OPK działalności pomocniczej,
  • koszty zarządu i ogólnozakładowe.
 4. Rozdzielniki i klucze podziałowe:
  • kiedy stosować klucze i rozdzielniki określone w rozporządzeniu, a kiedy „własne” – zasady i warunki uzyskania wiarygodnych danych,
  • organizacja wewnętrznej sprawozdawczości.
 5. Wycena procedur medycznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia kosztowego:
  • metody ustalania kosztów bezpośrednich i pośrednich procedury,
  • koszty rzeczywiste procedury a normatyw: różnice, warunki stosowania,
  • ustalenie normatywu zużycia leków i innych materiałów bezpośrednich w procedurze,
  • ustalenie normatywu nakładu czasu pracy osób bezpośrednio wykonujących procedurę.
 6. Organizacja procesu wyceny i rozliczania procedur medycznych w jednostce:
  • zespół ds. wyceny – zadania pracowników medycznych i finansowych,
  • katalog procedur, procedury proste i złożone, procedura w różnych wariantach,
  • aktualizacja wyceny,
  • raportowanie wykonania procedur,
  • procedury NFZ - owe a procedury komercyjne.
 7. Wyniki pilotażu wdrożenia SRK w podmiotach leczniczych przeprowadzonego przez AOTMiT w 2021 roku – najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości.
 8. Systemowe formy wsparcia świadczeniodawców:
  • szkolenia SRK,
  • wzory i szablony plików rozliczeniowych,
  • FAQ.
 9. Aplikacja SRK (AOTMiT) a inne programy i aplikacje do rozliczania kosztów świadczeń.
 10. Konsultacje w zakresie tematycznym szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych, kontrolingu i kosztów, główni księgowi, dyrektorzy finansowi podmiotów leczniczych, kontrolerzy i audytorzy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 3 czerwca2022 r.