Legislacja samorządowa, czyli jak poprawnie redagować projekty aktów normatywnych jednostek samorządu terytorialnego i jak je procedować w związku z COVID-19

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem stanowienia aktów prawa miejscowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Legislacja samorządowa ciągle jest daleka od doskonałości, a wystarczy naprawdę niewiele, aby przejść na wyższy poziom profesjonalizmu i kompetencji. Podczas proponowanego szkolenia pokażemy jak proste jest stosowanie poprawnych technik prawodawczych i jakie trwałe korzyści z tego wynikają dla urzędników opracowujących projekty oraz dla organów wydających te akty, z uwzględnieniem specyfiki działania w czasach pandemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych zależnie od rodzaju aktu.
• Ujednolicenie redakcji aktów normatywnych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy i ramy działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego a redagowanie projektów aktów normatywnych.
2. Właściwa budowa aktu normatywnego podstawą prawidłowej legislacji:

• Tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowania.
• Podstawa prawna – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów nie będących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego?
• Nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji.
3. Redagowanie przepisów:
• Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach.
• Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” uchwał i ustaw.
• Załącznik jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
4. Przepisy o zmianie (nowelizacja) przepisów obowiązujących:
• Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.
• Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – schematy, szablony, wzorcowe polecenia nowelizacyjne.
5. Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego:
• Wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego.
• Techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach.
6. Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:
• Przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych z uchwał i zarządzeń.
• Formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu.
7. Teksty jednolite samorządowych aktów normatywnych:
• Istota tekstu jednolitego jako źródła poznania prawa i obowiązki organów właściwych do jego wydania.
• Forma i obligatoryjne elementy budowy tekstu jednolitego.
• Redagowanie tekstu jednolitego.
• Tekst jednolity w obrocie prawnym.
8. Legislacja samorządowa w czasach pandemii:
• Specyfika legislacyjna uchwał i zarządzeń podejmowanych w związku z regulacjami prowadzonymi w czasie pandemii.
• Dlaczego wojewodowie stwierdzają nieważność przepisów porządkowych przyjmowanych w związku z COVID-19.
• Zdalne obradowanie rady a podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie – uwarunkowania praktyczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący Rad, Radni, Pracownicy Biura Rady, Sekretarze, Pracownicy samorządowi, Radcowie Prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność w kancelarii, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 18 lutego 2022 r.