• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe w interpretacjach podatkowych

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będą środki trwałe, które są istotnym zagadnieniem dla finansów JST. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy zagadnienia z zakresu problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych w kontekście interpretacji podatkowych, mających wpływ na ujmowanie środków trwałych, zasady wyceny, amortyzacji i umarzania środków trwałych.
W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane przykłady rozwiązań problemów dotyczących ewidencji i umarzania majątku trwałego dotyczących m. in:
• Nieprawidłowości, jakie występują w umarzaniu środków trwałych.
• Uznawania składników majątku za środki trwałe.
• Remontu i ulepszenia.
• Zasad dokonywania zmian okresów amortyzacji i stawek amortyzacyjnych w trakcie użytkowania środków trwałych.
• Korygowania błędów, wynikających z nieprawidłowego ustalenia stawek amortyzacyjnych.
Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-praktyczny: wykład zostanie połączony z praktyką, opartą o liczne przykłady, wskazujące jak ujmować i ewidencjonować środki trwałe. Zajęcia poprowadzi doświadczony trener, posiadający wieloletnią praktykę w realizacji szkoleń, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zasad inwentaryzacji środków trwałych oraz nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ewidencji środków trwałych i metod ich amortyzacji czy likwidacji w oparciu o interpretacje podatkowe w przedmiotowym zakresie.
• Wyjaśnienie zagadnień związanych z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasad gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Poznanie zasad ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia, aż po likwidację z przedstawieniem kwestii kosztów podatkowych.
• Zdobycie informacji dotyczących przepisów podatkowych i bilansowych w zakresie środków trwałych.
• Poznanie procedury związanej z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz zdobycie wskazówek dotyczących właściwego postępowania ze środkami trwałymi i ich inwentaryzacją.

zwiń
rozwiń
Program

1. Środki trwałe – wycena i ujmowanie:
• Wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi a wartość początkowa wytwarzanego budynku.
• Prawidłowe ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych (budynków, instalacji, urządzeń), powstałych w toku procesu przedmiotowej budowy, zaliczając do niej przedstawiony w stanie faktycznym procent ogólnych kosztów budowy, przypadający na dany środek trwały.
• Prawidłowe ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych (budynków, instalacji, urządzeń), powstałych w toku procesu przedmiotowej budowy.
2. Amortyzacja:
• Amortyzacja oraz skutki likwidacji inwestycji w obcym budynku mieszkalnym.
• Stawka amortyzacyjna dla inwestycji w obcym środku trwałym.
• Klasyfikacja wydatków, stanowiących pierwsze wyposażenie szpitala.
• Ustalenie możliwości wstecznej korekty odpisów amortyzacyjnych.
• Co stanowi odrębne środki trwałe, podlegające amortyzacji według odpowiednich stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do przedmiotowej ustawy?
• Samochód poleasingowy a indywidualna stawka amortyzacji.
3. Gdzie przebiega granica między remontem a ulepszeniem?
• Czy poczynione nakłady, mające za zadanie przystosowanie budynku do potrzeb wnioskodawcy, można zaliczyć do wydatków remontowych?
• Czy spółka ma prawo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w roku (…) (jako koszty zaniechanej inwestycji) wartość pozostałych wydatków?
• Przebudowa łazienki w budynku Domu Pomocy Społecznej.
• Czy spółka prawidłowo planuje rozliczyć wskazane prace wykończeniowe jako ulepszenie poszczególnych środków trwałych?
• Czy prace dostosowujące należy traktować jako koszty uzyskania przychodu czy wydatki, podwyższające wartość początkową w momencie jego poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d updop?
• Możliwości i moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, poniesionych na remont drogi.
• Remont nawierzchni placu o powierzchni 144 m2 – wymiana zużytych betonowych płyt na betonową kostkę brukową.
• Modernizacja nawierzchni placu o powierzchni 215 m2 – ulepszenie polegające na zastąpieniu istniejącej nawierzchni szutrowej i ziemnej betonową kostką brukową poprzez usunięcie istniejącej nawierzchni, przygotowanie i utwardzenie terenu oraz położenie betonowej kostki brukowej.
• Dotacja na wymianę wodomierzy na nowe, z odczytem radiowym.
• Prace remontowe i modernizacyjne przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji.
4. Likwidacja środka trwałego a koszt podatkowy.
5. Wydatki na odbudowę zniszczonych środków trwałych.
6. Podatek od nieruchomości:

• Opodatkowanie zabytkowej nieruchomości w trakcie przebudowy.
• Opodatkowanie farm wiatrowych.
• Opodatkowanie farm fotowoltaicznych.
• Opodatkowanie hal namiotowych.
7. Dotacje unijne, rządowe do środków trwałych a koszty uzyskania przychodu.
8. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zarządzające w jst – skarbnicy i naczelnicy działów finansowych, pracownicy działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, szeroko rozumianego controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej” ODDK Gdańsk 2015. Autorka publikacji w czasopismach o tematyce z rachunkowości dotacji unijnych. Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, dotacji unijnych. Od 1999 roku pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych. Audytor projektów unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 lutego 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 lutego 2024 r.