• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Excel – przetwarzanie danych w finansach i księgowości. Modelowanie, analiza i wizualizacja. Podstawy

Program i karta zgłoszenia

11, 12, 15 stycznia 2024 r.
W przypadku zgłoszenia do 22 grudnia 2023 r. cena wynosi 1090 zł netto.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na 3 dniowe spotkanie na którym to zostaną zademonstrowane, wytłumaczone i przetrenowane „zasady dobrych praktyk” używania Excel’a. Dane źródłowe do realizacji szkolenia będą adekwatne do poziomu wiedzy uczestników. Nie są to dane „idealne” („szkolne”) ale dane, które zawierają niuanse i różne nieprawidłowości – charakterystyczne dla danych „prawdziwych”. Analiza danych źródłowych będzie w ramach szkolenia przebiegać w sposób adekwatny do rzeczywistych zastosowań Excel’a oraz z właściwym obudowaniem dydaktycznym tj: 
• dyskusja danych (krótka i rozbita na wiele etapów cząstkowych);
• budowa „czystej warstwy danych”;
• budowa modelu danych;
• przetwarzanie danych w danym modelu danych adekwatnie do celów przetwarzania;
• raportowanie i prezentacja;
• modyfikacja modelu przetwarzania danych.
W trakcie szkolenia będą wykorzystywane następujące modele analizy danych:
• model przetwarzania danych w tabeli prostej jako model dominujący w czasie szkolenia (szkolenie z założenia jest planowane jako szkolenie w zakresie podstawowym);
• model przetwarzania danych w modelu zakresów nazwanych (model częściowo obiektowy), plus elementy przetwarzania w modelu w pełni obiektowego (model tabelaryczny).
Wartością tego szkolenia jest zwiększenie umiejętności i wiedzy pracowników z zakresu skutecznego wykorzystywania programu Excel w finansach i księgowości, co przekłada się na lepsze wyniki i efektywność w tych obszarach działalności.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie Uczestników z podstawowymi narzędziami i funkcjami programu Excel w kontekście finansów i księgowości.
 • Przygotowanie Uczestników szkolenia do skutecznego przetwarzania danych finansowych i księgowych w możliwych zastosowaniach arkusza kalkulacyjnego.
 • Zademonstrowanie i przetrenowanie wybranych technik modelowania danych w Excelu adekwatnych do tworzenia struktur i formuł dostosowanych do specyficznych potrzeb finansowych i księgowych.
 • Przybliżenie Uczestnikom zaawansowanych narzędzi analizy danych w Excelu, takich jak tabele przestawne, filtrowanie i sortowanie, formuły złożone.
 • Zwiększenie efektywności pracy w dziedzinie finansów i księgowości poprzez wykorzystanie potencjału programu Excel.
 • Poprawa dokładności i precyzji przetwarzania danych finansowych i księgowych.
 • Zdolność do szybkiego tworzenia i dostosowywania modeli finansowych dla różnych scenariuszy i analiz.
 • Doskonalenie umiejętności analizy danych i generowania raportów finansowych.
 • Podniesienie umiejętności prezentacji danych finansowych za pomocą czytelnych wizualizacji, które wspierają proces podejmowania decyzji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Metodologia i filozofia stosowania „zasad dobrych praktyk” dokonywania analizy danych i prezentacja analizy danych w modelu przetwarzania w powtarzalnych cyklach raportowania zmiennych okresowo danych źródłowych.
 2. Analiza danych źródłowych (przykładowe dane dostępne w najczęściej stosowanych formatach CSV, TXT, XLS, XLSX). Przykład standardowy i powszechny – główna baza danych źródłowych i bazy słownikowe.
 3. Zasady doboru możliwie najbardziej adekwatnych metod i narzędzi do przygotowania warstwy analizy (arkuszy) danych.
 4. Demonstracja narzędzi dostępnych w ofercie (menu, wstążce – dalej: oferta) – polecenia/funkcje (dalej: polecenia) adekwatne do kolejnych czynności przetwarzania danych w danym modelu.
 5. Przykłady dobrych i złych praktyk (organizacja folderu danych, plik analizy danych i jego formalny zapis, skuteczność i konsekwencje stosowanego nazewnictwa, kopiowanie danych pomiędzy skoroszytami i arkuszami, eksport arkuszy do innych skoroszytów, adresowanie do danych zawartych w innych arkuszach danego skoroszytu oraz do arkuszy w innych skoroszytach).
 6. Wybór typu opisu danych źródłowych – reprezentacja pól bazy danych jako kolumny w arkuszu. Pochodzenie pliku. Nagłówki jako nazwy pól. Typy ograniczników. Dobór optymalnych początkowych formatów danych.
 7. Wybór sposobu prezentacji danych bazy danych w arkuszu jako węzłowa determinanta dla kolejnych czynności – tabela prosta lub model danych (tabela, raport tabeli przestawnej, wykres przestawny lub tylko połączenie).
 8. Tabela prosta i jej właściwości oraz znaczenie i właściwości połączenia ze źródłem danych w kontekście odświeżania warstwy danych.
 9. Narzędzia zarządzania danymi w tabeli prostej. Wybór danych do dalszej analizy w zależności od oczekiwanego celu przetwarzania i oczekiwań wobec raportu końcowego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane głównie dla osób zajmujących się finansami i księgowością ale także może być atrakcyjne dla wszystkich zainteresowanych praktycznym wymiarem możliwych zastosowań Excel’a w modelowaniu, analizowaniu i raportowaniu danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w kilku dziedzinach praktycznych zastosowań prawa i technik cyfrowych np: zaawansowany Excel (+VBA, +SQL, +Python, +R), „Remont” Ochrony Danych Osobowych (RODO/GDPR), dostęp do informacji publicznej, techniki i technologie przeprowadzania szkoleń online, grafika komputerowa. Podczas realizacji szkoleń wprowadza często do różnych Organizacji rozwiązania oparte o możliwości wynikające z funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego w szczególności na poziomie zaawansowanym. Posiada certyfikat trenerski (Trener Biznesu) Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz ukończył studia podyplomowe z ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu poświęcone tematyce zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu na poziomie zaawansowanym. Doświadczenie w realizacji szkoleń opiera się na obszarach takich jak: zastosowania informatyki, głównie zaawansowane zastosowania oprogramowania biurowego – MS Office (także Libre Office i „Google Office”) – m.in. Excel+VBA+SQL+R w modelowaniu finansowym i analizach finansowych i logistycznych; zastosowania grafiki komputerowej, DTP & self-publishing, tworzenie zasobów eLearning'owych, zastosowania informatyki w administracji publicznej, projektowanie, administrowanie i analizowanie zasobów cyfrowych itp.); wybrane zagadnienia stosowania prawa (głównie prawa nowych technologii, informatyzacja, podpis elektroniczny, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, prawo oświatowe, prawo autorskie, prawo administracyjne, prawo związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną i inne). W ocenach i opiniach działalności szkoleniowej Uczestnicy podkreślają umiejętności jasnego i prostego przedstawiania nawet mocno skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień, profesjonalizm i głębokie zrozumienie tematu oraz swobodę i łatwość w przekazywaniu kluczowych treści.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1210 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia do 22 grudnia 2023 r. promocyjna cena wynosi 1090 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 stycznia 2024 r.