Szanowni Państwo,

 

w imieniu Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej serdecznie zapraszam na spotkanie stacjonarne w dniu 21.06.2023r. oraz spotkanie on-line w dniu 28.06.2023r. odbywające się w ramach

FORUM SEKRETARZY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

w dniu 21 czerwca 2023 r w godz. 9.30-14.30

TORUŃ ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 1A „Przystań Toruń”

Zmiany w udostępnianiu umów cywilno-prawnych od 2024 roku – nowe obowiązki jsfp po nowelizacji oraz Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych. Dokumenty sporządzone w języku obcym jako dowód w sprawie administracyjnej”


w dniu 28 czerwca 2023 r w godz. 10.00-14.00

spotkanie online

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Koszt udziału w spotkaniu:

Dla członków forum  – w ramach składki,

Dla osób niezrzeszonych – 390 zł netto/os./ jedno spotkanie; 690 zł netto/os. za oba spotkania

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia na spotkanie stacjonarne do 12 czerwca 2023 r. mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl.

W kwestiach związanych ze wstąpieniem do Forum Sekretarzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego prosimy kontaktować się z Koordynatorem Forum:

Andrzejem Pożyczka, tel. 725 302 319

Zapraszam do udziału

 Andrzej Pożyczka


PROGRAM SPOTKANIA:

21.06.2023 r.
Zmiany w udostępnianiu umów cywilno-prawnych od 2024 roku – nowe obowiązki jsfp po nowelizacji oraz Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów urzędowych. Dokumenty sporządzone w języku obcym jako dowód w sprawie administracyjnej”
 

 1. Zmiana ustawy o finansach publicznych po kolejnej nowelizacji - nowe rejestry umów w 2024 roku ,
 2. Zasady poświadczeń dokonywanych przez notariusza - Prawo o notariacie
   

- poświadczanie własnoręczności podpisu

-poświadczanie za zgodność dokumentów

-poświadczanie pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu

-opłaty notarialne

 1. Poświadczanie dokumentów w postępowaniach administracyjnych

- jakiedokumenty mają charakterdokumentów urzędowych ( z uwzględnieniem dokumentów w języku obcym przetłumaczonych lub nie przetłumaczonych) - orzecznictwo

- język dokumentów ( język urzędowy a język pomocniczy)

- czy oryginał jest zawsze konieczny

- czy tłumaczenie jest zawsze konieczne

- osoby uprawnione do poświadczania za zgodność - upoważnienie ( wymogi)

- czynności podejmowane przez upoważnione osoby podczas potwierdzania

- dokumenty poświadczone przez adwokata, radcę prawnego , rzecznikapatentowego, doradcę podatkowego - warunek uznania w postępowaniach prowadzonych przez JST

- poświadczanie za zgodność w formie elektronicznej - warunki uznania

- opłaty skarbowe - ustawa o opłatach skarbowych

- zwolnienia z opłat skarbowych ( stopnie pokrewieństwa i powinowactwa, zstępni , wstępni)

- przykładowe wzory stosowanych pieczęci

- przykładowe wzory upoważnień

 1. Poświadczanie przez organy JST własnoręczności podpisu

- kiedy i na jakich dokumentach można tego dokonać - podstawy prawne

- poświadczenia a oświadczenia

- opłaty skarbowe - ustawa o opłatach skarbowych
 

Prowadzący: Jacek Wajs - Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji z zakresu KPA, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osob.,, udostępniania informacji publ. i ponownego wykorzystywania informacji , ochrony "sygnalistów" i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji. Wśród przeszkolonych instytucji w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne JST.

28.06.2023 r.
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 1. Likwidacja studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wprowadzenie planu ogólnego gminy, czyli nowego aktu planistyczny o zasięgu gminnym o charakterze obligatoryjnym.
 3. Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej.
 4. Zwiększenie udziału społeczeństwa w procedurach planistycznych.
 5. Zmiany w zakresie procedowania decyzji o warunkach zabudowy.
 6. Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne.
 7. Rejestr urbanistyczny.
 8. Koszt wprowadzenia zmian wynikających z ustawy.
 9. Zmiany w innych ustawach, w tym w ustawie o samorządzie gminy.


Prowadzący: Rafał Sołtysik – Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne)
oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie. 

Prosimy o przesyłanie karty zgłoszenia r. mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl